8 sierpnia 2022r. Imieniny: Cyriaka, Emiliana, Sylwiusza
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Nowe Studium Kierunków i Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego Miasta

 Planowanie przestrzenne jest najważniejszym zadaniem władz gmin i miast, a jednocześnie - najmniej docenianym przez wyborców rozumujących na poziomie "konkretów", tzn. budowania budynków, ulic, inwestycji rekreacyjnych. Na ludziach świadomych jego znaczenia spoczywa obowiązek dopilnowania jego poprawnego opisania.

 Planowanie przestrzenne składa się z dwóch faz. W pierwszej określa się podkład planistyczny zwany Studium Kierunków i Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego Miasta Garwolina, a w drugiej sporządza się dla dzielnic miejscowe plany zagospodarowania przestrzeni, które pozwalają wprost na dokonywanie dobrze skorelowanych ze sobą inwestycji.

 Rada Miasta uchwaliła właśnie wprowadzenie nowego Studium, na miejsce starego z roku 2000. Nowy dokument - generalnie rzecz biorąc - porządkuje stan myślenia o przyszłości i dobrze systematyzuje widzenie podziału funkcji części Miasta.

 Na mapie Miasta widzicie Państwo zielone obszary nadrzeczne, ciemnobrązowe stare Centrum, pomarańczowe tereny mieszkaniowe zabudowujące się obecnie i jasnopomarańczowe - przewidziane do zabudowy mieszkaniowej w przyszłości, fioletowe - produkcyjne przy obwodnicy, za nią, i na ulicy Targowej (tzw. Cora); niebieskie - pod Jagodnem - perspektywicznie produkcyjne. Aż dziw, że do tej pory taka oczywista polityka przestrzenna - sięgająca dalekowzrocznością granic Miasta - nie była odwzorowana na planach.

http://www.czasgarwolina.pl

 Nowy dokument daje nadzieję właścicielom gruntów na przedmieściach, że i oni będą w przyszłości mogli korzystnie zagospodarować swoje grunty. To krok w stronę wzbogacenia mieszkańców i ich przejścia do klasy średniej, czego powinniśmy sobie wszyscy wzajemnie życzyć.

 Dokument opracowany przez pracownię Gabriela Ferlińskiego z Łodzi ma walor opinii eksperckiej, wzniesionej ponad nasze miejskie różnice zdań. Oby władze miejskie dobrze z niego korzystały. 

                                                                                          Andrzej Dobrowolski

 

P.S.  W cytatach przedstawionych poniżej zwracam uwagę na postulat stworzenia mpz dla osiedli wielo-mieszkaniowych. Budowane obecnie bloki oparte są o procedurę "rozprawy administracyjnej" przeprowadzanej dla każdego bloku z osobna (a między sobą nie są skorelowane), i choć bloki te same w sobie są ładne, to jako zespół urbanistyczny są niestety blokowiskiem. Gdyby budowano je w dzielnicy z planem zagospodarowania, musiałyby się wśród nich znaleźć parki, pasaże, otwarte place. Mogłyby przypominać osiedle domów nauczycielskich szkoły rolniczej w Miętnem.

Nagły wzrost zapotrzebowania na miejsce pod bloki i domy wielorodzinne w ostatnich latach spowodowany jest popularyzacją kredytu "łatwo i bezboleśnie" finansującego bezproblemowy zakup mieszkania.

 

 

Cytaty z nowego Studium Przestrzeni Garwolina

 

"Konieczne jest wprowadzenie dalszych rozwiązań ograniczających ruch tranzytowy w centrum." str. 15

 

"Na terenie Miasta nie przewiduje się lokalizacji elektrowni wiatrowych." str. 16

 

" ... dla obszarów, dla których Studium przewiduje możliwość lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, należy sporządzić plany miejscowe, o ile ma nastąpić ich lokalizacja." str. 17

 

"W zakresie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w Studium uwzględniono obszary szczególnego zagrożenia powodzią dla rzeki Wilgi, na których wprowadzono rozwiązania przestrzenne umożliwiające naturalny przepływ wód oraz minimalizację strat materialnych spowodowanych zalaniem: 1) tereny dotychczas niezainwestowane pozostawiono jako nieprzeznaczone pod zabudowę. " str. 17

 

"Rzeka Wilga bifurkuje z Małą Bystrzycą. (Bifurkacja rzeki (punktowa) to rozwidlenie rzeki na dwa lub więcej ramion, które następnie płyną do dwóch lub więcej dorzeczy. Zjawisko to jest dość rzadko spotykane, występuje głównie na rzekach o łagodnym nurcie, płynących przez tereny równinne, często zabagnione. Mała Bystrzyca posiada źródła w okolicach Żelechowa, bifurkuje z Wilgą i płynie w przeciwnym kierunku, na wschód.)" str. 31

 

"Istnieje potrzeba wskazania nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym zwiększenie udziału zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zapewnienie na terenach mieszkaniowych niezbędnej infrastruktury." str. 70

 

"Jako główne problemy funkcjonowania systemu parkowania w obszarze Miasta należy wskazać nierozwiązany problem parkowania w otoczeniu najważniejszych budynków użyteczności publicznej oraz na terenach osiedli wielorodzinnych. Z uwagi na zwiększającą się z roku na rok liczbę samochodów oraz rozwój Miasta istnieje potrzeba tworzenia nowych parkingów." str. 78

 

 [Zagrożenia rozwoju] "9. Wyczerpujący się zasób przygotowanych nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną." str. 84

 

 "Zakłada się, że w perspektywie 30 lat:

1) 10 lat utrzyma się potrzeba realizacji kolejnych 3 budynków rocznie o średniej powierzchni użytkowej około 1680 m2;

2) kolejnych 20 lat – potrzeba realizacji budynków o ww. funkcji wzrośnie do 5 budynków rocznie o średniej powierzchni użytkowej około 1680 m2 (dzięki pełnemu ukształtowaniu się Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej i idącymi za tym korzyściami zarówno dla inwestorów jak i Miasta, zainteresowanie terenami wzrośnie jeszcze bardziej);

3) raz na 10 lat powstaną 2 obiekty wyróżniające się dużą powierzchnią użytkową około 26000 m2, czyli łącznie 6 obiektów." str. 89

 

 "Potrzeby inwestycyjne Miasta wynikające konieczności realizacji zadań własnych związane z lokalizacją nowej zabudowy będą polegać na:

1) sporządzeniu nowych planów miejscowych dla obszarów do tej pory planami nie objętymi oraz dla obszarów objętymi planami, które uznać należy za nieaktualne;

2) budowie i rozbudowie sieci wodociągowych kanalizacyjnych;

3) budowie i rozbudowie sieci gazowej i cieplnej;

4) rozbudowie i modernizacji układu komunikacyjnego, z uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów – budowa nowych dróg i ulic, dróg rowerowych i ciągów pieszych, modernizacja istniejących ciągów komunikacyjnych;

5) realizacji nowych terenów zieleni urządzonej w obszarach o największej koncentracji zabudowy. " str. 92

 

 "Teren cmentarza (ZC) wskazano w granicach istniejącego czynnego cmentarza przy ul. Cmentarnej wraz z planowaną rezerwą terenu dla jego rozbudowy oraz wyznaczono rezerwę terenu w rejonie ul. Sławińskiej." str.108

 

 "Nie przewiduje się w obszarze Miasta lokalizacji składowiska odpadów." str. 129

 

 "Poza wyznaczonymi w Studium terenami zabudowy usług oświaty, lokalizacja nowych placówek możliwa jest w obszarach wskazanych na zabudowę usługową lub mieszkaniowo-usługową." str. 130

 

 "W Studium, w zakresie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym wskazuje się realizację:

1) przebudowę drogi krajowej nr 76;

2) budowę wschodniej obwodnicy „Małej Obwodnicy Garwolina”;

3) budowę zbiornika retencyjnego na rzece Wildze. " str. 133

 

 "W zakresie współpracy z sąsiednimi gminami najważniejsze są następujące zagadnienia:

1) tworzenie powiązań w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego – w szczególności krajobrazu, lasów i wód;

2) tworzenie powiązań w zakresie realizacji infrastruktury technicznej, infrastruktury drogowej, komunikacji publicznej;

3) wypracowanie wspólnej polityki w zakresie gospodarki odpadami;

4) współpraca w zakresie infrastruktury sportu i rekreacji, rozwój systemu terenów rekreacyjnych, infrastruktury służącej wypoczynkowi, wspólna organizacja imprez kulturalno-społecznych. " str. 135

 

 wybór cytatów A. D.

 

Dopisek:

Studium nie przewiduje możliwości budowy nowych mostów w Mieście (ze względów przeciwpowodziowych), ale raczej rozbudowę i ulepszenie już istniejących.

.