27 stycznia 2022r. Imieniny: Angeliki, Przybysława, Ilony
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
M.R. - Prokuratura zawiadomiona o podejrzeniu złamania prawa

 

 

 

 

Radni Rady Miasta Garwolina

Andrzej Dobrowolski                                                                    Garwolin, dnia 24.11.2009 r.

Krzysztof Wielgosz

Michał Rękawek

Krzysztof Mianowski

 

Prokuratura Rejonowa w Garwolinie

                                                                                              ul. Aleja  Legionów 46

                                                                                              08-400 Garwolin

 

 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

 

My niżej podpisani, zawiadamiamy, że w trakcie realizowania przez organ wykonawczy Miasta Garwolin w bieżącym roku  inwestycji pod nazwą „Przebudowa ulic Kościuszki, Al. Legionów, Lubelska wraz  z utworzeniem ścieżek rowerowych”, znajdujących się w mieście Garwolin doszło do działań bądź zaniechań  na szkodę miasta, noszących znamiona niedopełnienia obowiązków i niegospodarności, które w naszym przekonaniu są przyczyną złej jakości wykonanych prac oraz stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na powołanym we wstępie ciągu ulic.

 

Uzasadnienie

 

Budżet Miasta Garwolin na rok 2009 w załączniku inwestycyjnym ujmuje inwestycję pod nazwą: „Przebudowa ulic Kościuszki, Al. Legionów, Lubelska wraz  z utworzeniem ścieżek rowerowych”. Wartość inwestycji na dzień uchwalenia budżetu miasta wynosiła 2 346 000 zł. Źródłem finansowania przedmiotowej inwestycji są środki własne Miasta Garwolin  w wysokości 50% wartości i dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznana Miastu Garwolin na podstawie rozstrzygniętego konkursu w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”, również w wysokości 50% wartości tej inwestycji.

 

Przetarg nieograniczony na realizację przedmiotowej inwestycji został ogłoszony 30.01.2009 roku, a rozstrzygnięty 13.05.2009 roku. W przetargu wzięło udział 4 oferentów (zbiorcze zestawienie ofert – załącznik nr 1). Na wykonawcę zadania wybrano Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROMOS” sp. z o.o. z siedzibą w Woli Rębkowskiej przy ulicy Przemysłowej 45. Wybrana oferta była najniższą złożoną ofertą na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Pozostałe trzy oferty również mieściły się w kwocie zabezpieczonej w budżecie miasta na wykonanie tego zadania. W dniu 25.05.2009 roku burmistrz Miasta Garwolin zawarł z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego umowę na wykonanie przedmiotowej inwestycji (umowa Nr TIP.342-5/2009 – załącznik nr 2).

 

Zakres robót przewidzianych do wykonania w § 1 pkt 2 przedmiotowej umowy został sformułowany w sposób ogólny. Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia, zamieszczony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dokumentacja dostępna na stronie Miasta Garwolin – www.garwolin.pl w zakładce przetargi; wyciąg ze SIWZ – strony 1 i 25 – załącznik nr 3) również w sposób dość ogólny określa jaki zakres robót powinien zostać wykonany. Opis przedmiotu zamówienia w Specyfikacji brzmi następująco:Przebudowa obejmuje: likwidację kolein i garbów poprzez frezowanie i odnowę nawierzchni na odcinku około 3km, budowę drogi rowerowej jedno i dwukierunkowej w ramach istniejącej jezdni na odcinku ok. 4,9km, modernizację oznakowania poziomego i pionowego na odcinku około 5,2km, modernizację chodników, budowę zatoki postojowej poza strefą jezdni na odcinku około 110mb na 34 miejsca postojowe…”.

 

Opis powyższy nie wskazuje w którym kilometrażu i jakim sposobem należy wykonać opisany zakres robót drogowych. Tak ogólne sformułowanie przez zamawiającego zakresu robót, dające dużą możliwość dowolnej interpretacji mogło wprowadzić w błąd poszczególnych oferentów przy przygotowywaniu oferty, a tym samym przynieść zamawiającemu szkodę z powodu różnego rozumienia tego zakresu przez poszczególnych oferentów (brak szczegółowej podstawy do wyceny robót). Tak ogólnie sformułowany przedmiot zamówienia publicznego, pozwolił wykonawcy, przy akceptacji bądź biernej postawie zamawiającego i inspektora nadzoru na wykonanie robót wg dowolnie wybranego przez siebie sposobu i na dowolnie wybranym przez wykonawcę kilometrażu drogi. Brak uszczegółowienia zakresu robót koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia publicznego pod nazwą „Przebudowa ulic Kościuszki, Al. Legionów, Lubelska wraz  z utworzeniem ścieżek rowerowych” jest jedną z przyczyn złej jakości wykonanych prac oraz stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na przedmiotowej drodze.

 

W dniu 01.06.2009 roku burmistrz miasta zawarł umowę – zlecenie z inspektorem nadzoru na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowej przebudowy (umowa – zlecenie TIP.7041-3-7/09 – załącznik nr 4).

 

W trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, w czasie obowiązywania umowy na wykonanie tego zadania doszło w dniu 23.09.2009 roku do podpisania pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, umowy na wykonanie dodatkowego oznakowania związanego z przedmiotową przebudową. W tej ostatniej umowie zakres robót obejmuje m.in. czynności objęte już zakresem pierwszej umowy z dnia 25.05.2009 roku, z tą różnicą, że tym razem zakres ten został już szczegółowo określony. W ogólnie sformułowanej w pierwszej umowie „modernizacji oznakowania poziomego i pionowego mieści się zarówno: „likwidacja starych azyli drogowych (demontaż) – 348,00 m2, montaż azyli drogowych prefabrykowanych – w ilości 150,80 m2 , czy też likwidacja zbędnego oznakowania poziomego poprzez mikrofrezowanie – w ilości 1000,00 m2 – opisane szczegółowo w drugiej umowie. Na dodatek prace objęte zakresem drugiej umowy z dnia 23.09.2009, za wyjątkiem dostawy i montażu słupków przeszkodowych U-5a (pylony) i punktowych elementów odblaskowych zostały wykonane, przynajmniej w znacznej części przed datą zawarcia tej drugiej umowy. Umieszczenie w umowie o wykonanie robót dodatkowych prac będących już w zakresie realizacji zadania głównego jest przejawem niegospodarności, gdyż ten uszczegółowiony w drugiej umowie zakres „modernizacji oznakowania poziomego i pionowego z pierwszej umowy podlegałby dwukrotnej zapłacie (umowa Nr TIP.342-9/2009 – załącznik nr 5).

 

Przedmiotowa przebudowa została zakończona dnia 30.09.2009 roku. Komisja dokonująca odbioru robót stwierdziła drobne usterki, które opisała w protokole odbioru robót oraz zobowiązała wykonawcę do ich usunięcia w terminie do 07.10.2009 roku (protokół odbioru robót z dnia 30.09.2009 roku – załącznik nr 6). W dniu 07.10.2009 roku komisja zebrała się ponownie, dokonała przeglądu prac na budowie, stwierdziła usunięcie usterek opisanych w protokole z dnia 07.10.2009 roku, jakość robót oceniła jako dobrą i na tej podstawie dokonała końcowego odbioru robót, stwierdzając, że obiekt może przekazać użytkownikowi (protokół odbioru końcowego robót z dnia 07.10.2009 roku – załącznik nr 7).

 

W dniu 08.10.2009 roku, tj. następnego dnia po dokonaniu końcowego, bezusterkowego odbioru robót zebrała się w miejscu zakończonej przebudowy komisja, której zadaniem było wprowadzenie stałej organizacji ruchu w związku z realizacją drogi rowerowej w ciągu ulic Kościuszki, Aleja Legionów, Lubelska w m. Garwolin. Jednakże komisja ta nie dokonała wprowadzenia stałej organizacji ruchu na przedmiotowej drodze wskazując na wiele usterek i wad  pozostawionych przez wykonawcę po dokonaniu przebudowy (protokół wprowadzenia stałej organizacji ruchu z dnia 08.10.2009 roku – załącznik nr 8).  Należy zaznaczyć, że komisja złożona z pracowników Urzędu Miasta, Inspektora Nadzoru oraz wykonawcy dzień wcześniej tych usterek i wad  nie dostrzegła.

 

Szczególnie jaskrawym przejawem nienależytej staranności wykonania jest niezadowalające usunięcie starego oznakowania poziomego wymalowanego na jezdni. Pokrywowe czarne farby zamalowujące białe oznakowania sprzed przebudowy, niedługo po ich nałożeniu zniknęły – odsłaniając stare, białe oznakowania współistniejące teraz z nowymi białymi oznakowaniami. Żadne czasowe znaki nie tłumaczą uczestnikom ruchu drogowego, że nowa organizacja ruchu nie obowiązuje przed aktem odbioru i zatwierdzenia nowej organizacji ruchu. Wprowadza to zamęt oznakowania, niebezpieczny dla uczestników ruchu drogowego.

 

Burmistrz Garwolina na sesji rady Miasta Garwolin w dniu 26.10.2009 roku złożył wniosek o przeznaczenie przez Radę Miasta Garwolin 35 000 zł z miejskich pieniędzy na usunięcie pozostałego po przebudowie starego oznakowania, nie próbując korzystać z roszczeń przysługujących miastu na podstawie rękojmi oraz gwarancji udzielonej przez wykonawcę na okres 36 miesięcy, nie próbując również uruchomić zastrzeżonego w umowie funduszu  gwarancyjnego, zabezpieczającego należyte wykonanie umowy. Burmistrz pytany przez radnych, czy miastu przysługują jakiekolwiek roszczenia względem wykonawcy na usunięcie usterek i wad, stwierdzonych w dniu 08.10.2009 roku przez komisję wprowadzającą stałą organizację ruchu, wyznaczył do odpowiedzi w swoim imieniu kompetentnego pracownika, który oświadczył, że: „Miasto może wystąpić do wykonawcy, aby dokonał usunięcia oznakowania w okresie gwarancyjnym w takiej technologii, w jakiej została wykonana, ponieważ podejrzewa, że ze względu na koszty i niedoprecyzowanie  zapisów przetargowych wykonawca odmówi wykonania usunięcia oznakowania w innej, droższej technologii. Zwłaszcza, że firma wykonawcza nie posiada urządzeń, aby oznakowanie usunąć w technologii mikro frezowania” (protokół nr XLVIII (14)/2009 z Sesji Rady Miasta Garwolin odbytej w dniu 26 października 2009 roku – str. 5 – załącznik nr 9).

 

              Powyższe może świadczyć o działaniu godzącym w interesy Miasta Garwolin.

               Na koniec należy stwierdzić, ze jakość tej inwestycji doprowadziła do pogorszenia standardu drogi i wprowadzenia chaosu oznakowania drogowego, przede wszystkim poziomego. Znaczna większość rowerzystów uczestniczących w ruchu drogowym w ciągu przebudowanych ulic Kościuszki, Aleja Legionów, Lubelska wybiera jazdę chodnikiem, a nie pasem rowerowym, nie dającym poczucia bezpieczeństwa przed jadącymi samochodami. Jakość przebudowy stała się również przedmiotem szerokiej krytyki społecznej, m.in. na stronach internetowych „Grajdol.pl” (www.grajdol.pl), www.egarwolin.pl,  i „Czas Garwolina” (www.czasgarwolina.pl).

            Mając nadzieję na wnikliwe zbadanie sprawy pozostajemy z poważaniem.

                                                                                                                     Andrzej Dobrowolski

                                                                                                                     Krzysztof Wielgosz

                                                                                                                     Krzysztof Mianowski

                                                                                                                     Michał Rękawek

Załączniki:/…/

Do wiadomości:

-Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP – Departament Administracji Publicznej, ul. Wspólna 2/4, 00-505 Warszawa.

-Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa,

 

A. Dobrowolski, K. Wielgosz, M. Rękawek, K. Mianowski