8 sierpnia 2022r. Imieniny: Cyriaka, Emiliana, Sylwiusza
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
M.R. - Prace miejskiej rady nad budżetem miejskim - rozpoczęte

  W poniedziałek 30.11 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta rozpoczęła prace na przygotowanym przez burmistrza i przedłożonym radzie w połowie listopada projektem budżetu. Jak co roku prace te rozpoczęto od analizy projektu dochodów miasta na 2010 rok.  

           Zaprojektowane przez burmistrza dochody miasta na przyszły rok mają wynieść 38 459 812 zł i mają być niższe od dochodów zapisanych w tegorocznym budżecie o ponad 3,5 mln zł. 

          Na marginesie należy wspomnieć, że tegoroczne dochody najprawdopodobniej nie zostaną wykonane na poziomie zaplanowanym. Przyczyną są niewątpliwie skutki kryzysu powodujące zmniejszenie się dochodów z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych). Niestety na ustalenie ich wysokości nie ma wpływu ani burmistrz ani rada miasta. Ustala je dla każdej gminy minister finansów. Jeśli ustali je zbyt optymistycznie, opierając się na niewłaściwych lub niepełnych wskaźnikach, to w ciągu roku w gminach może powstać problem z płynnością finansową. Udziały w podatkach budżetu państwa to często 30-50% dochodów gmin. W Garwolinie w 2009 roku miało to być 37% dochodów (ponad 15 mln zł), a najprawdopodobniej będzie o 3,5 mln zł mniej. Minister finansów prawdopodobnie wyciągnął wnioski z tegorocznej sytuacji i na rok 2010 ustalił udział miasta Garwolin w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w wysokości 12 883 887 zł, co ma stanowić 33,5% dochodów miasta w 2010 roku.

          Komisja w trakcie analizy projektu dochodów wprowadziła drobne korekty w niektórych pozycjach  projektu, stwierdzając, że wykonanie tegorocznego budżetu za 3 kwartały oraz prognoza wykonania dochodów za cały 2009 rok w zestawieniu z planem niektórych dochodów na rok 2010 daje podstawę do nieznacznego podwyższenia tychże dochodów w stosunku do dochodów zaprojektowanych na przyszły rok przez burmistrza Garwolina. Poprawki te mają być przegłosowane na następnej komisji budżetu w poniedziałek 07.12 .

          Analizując dochody komisja wnikliwej analizie poddała listę nieruchomości miejskich przewidzianych przez burmistrza do zbycia w roku 2010. Dochody ze zbycia tych nieruchomości w projekcie budżetu zostały wycenione na kwotę 1 mln 860 tys. zł . Na liście zostało umieszczonych kilka nieruchomości, których miastu nie udaje się zbyć od kilku lat, w tym dwie duże działki przy węźle obwodnicy Stacyjna, z których zbycia założono dochód w wysokości stanowiącej ponad połowę powyższej kwoty. Dlatego też komisja postanowiła zmienić tę listę i dodatkowo przeznaczyć do sprzedaży kilka innych nieruchomości, położonych w bardziej atrakcyjnych miejscach, których zbycie pozwoliłoby wykonać zaplanowany w projekcie budżetu dochód ze zbycia praw majątkowych. Ostateczną listę nieruchomości miejskich przeznaczonych do zbycia oraz przewidziany z ich zbycia dochód komisja zatwierdzi na posiedzeniu w dniu 07.12 . 

          Na zbliżonym do ubiegłorocznego poziomie zostały zaprojektowane dochody z podatków i opłat lokalnych, które mają wynieść w przyszłym roku 7 146 827 zł, czyli blisko 19% wszystkich dochodów budżetu miasta.

          W dochodach budżetu miasta znajdą się również dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej oraz środki przekazane z budżetu miasta na wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej, czyli tzw. dotacje celowe w wysokości ponad 3,5 mln zł. Środki te można rozdysponować tylko na wskazane przez udzielającego dotacji zadania z wyżej wymienionych zakresów.

          W projekcie budżetu miasta znaczącą pozycją jest jak co roku subwencja ogólna z budżetu państwa przekazywana miastu na realizację zadań oświatowych. W roku przyszłym ma ona wynieść 10 136 252 zł i ma być wyższa od tegorocznej o ponad 605 tys. zł. Zwiększenie wysokości subwencji to wynik zwiększenia się ilości uczniów w szkołach (do szkół idą dzieci z tzw. małego wyżu demograficznego z początku bieżącej dekady). Jako że miasto na oświatę szkolną wydaje rocznie ok. 14 mln zł to nawet ta zwiększona na przyszły rok subwencja z budżetu państwa nie jest w stanie pokryć tych kosztów. Miasto będzie musiało dołożyć do oświaty szkolnej kwotę ok. 4 mln zł.

           Projekt dochodów budżetu miasta na 2010 rok zostanie zaopiniowany przez komisję budżetu w najbliższy poniedziałek 07.12 . Na tym samym posiedzeniu komisja zajmie się również analizą projektowanych wydatków budżetu miasta na przyszły rok, mocno okrojonych w projekcie budżetu przygotowanym przez burmistrza miasta (zwłaszcza wydatków inwestycyjnych). Wydatki to już materia bardziej skomplikowana, tak więc na jednym kilkugodzinnym posiedzeniu komisji może się nie skończyć. Już wkrótce napiszemy o tym.

Michał Rękawek