24 października 2021r. Imieniny: Marcina, Rafała, Arety
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Budżet Miasta Garwolin na 2009 rok

W dniu 2 lutego 2009 roku Rada Miasta Garwolin uchwaliła Budżet Miasta na rok 2009. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 2 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Budżet zakłada, ze dochody Miasta wyniosą w bieżącym roku budżetowym 41 714 000 zł, natomiast wydatki 44 079 511 zł. Deficyt budżetu Miasta, stanowiący różnicę pomiędzy kwotą planowanych wydatków a planowanych dochodów wynosi 2 365 511 zł. Na sfinansowanie  deficytu zostanie zaciągnięty kredyt bankowy.

Główne składniki dochodów budżetu Miasta Garwolin to:

1. dochody własne: 11 387 498 zł,
w tym m.in:
- dochody z podatków i opłat lokalnych: 7 163 670 zł, 

2. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: 15 373 084 zł,
w tym:
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych: 12 082 835 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych:  3 290 249 zł, 

3. część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa: 9 415 629 zł,

4. dotacje celowe z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego a także środki na dofinansowanie inwestycji: 5 537 789 zł,

Dotacje celowe 13%
Subwencja oświatowa  23% 
Udziały w podatkach  37%
Dochody własne  27%

Główne składniki wydatków budżetu Miasta Garwolin to: 

Oświata i wychowanie: 19 604 565 zł, drogi publiczne gminne: 6 548 656 zł, gospodarka mieszkaniowa: 2 353 783 zł, administracja publiczna i działalność usługowa: 3 823 655 zł,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 380 204 zł, obsługa długu publicznego: 380 000 zł,  rezerwy budżetu: 230 000 zł, ochrona zdrowia: 340 000 zł, pomoc społeczna: 4 992 640 zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 2 850 250 zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 1 702 000 zł, kultura fizyczna i sport: 830 000 zł, pozostałe wydatki: 43 750 zł. 

Kultura 3,86% 
Drogi publiczne gminne   14,86%
Kultura fizyczna  1,86%
Pozostałe  0,10%
Oświata i wychowanie   44,48%
Gospodarka komunalna  6,47%
Pomoc społeczna   11,34%
Ochrona zdrowia  0,77%
Rezerwy   0,52%
Obsługa długu  0,86%
Bezpieczeństwo  0,86%
Administracja   8,68%
Gospodarka mieszkaniowa   5,34%
 
Wydatki miasta na oświatę i wychowanie 

Główną pozycją wydatków Miasta są wydatki na oświatę i wychowanie (44,48% całości wydatków budżetu), gdyż Miasto Garwolin jest organem prowadzącym dla istniejących na jego terenie Publicznych Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Publiczne Gimnazjum Nr 1 oraz dwa Zespoły Szkół (Nr 2 i 5), a także dla Publicznych Przedszkoli (4 przedszkola).

Wydatki na oświatę i wychowanie zamykają się kwotą 19 148 793 zł, z czego:
- wydatki na Szkoły Podstawowe: 7 864 928 zł,
- wydatki na Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych: 209 082 zł,
- wydatki na Gimnazja: 4 281 875 zł,
- stołówki szkolne: 288 654 zł,
- dowożenie uczniów do szkół: 48 945 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 87 824 zł,
- pozostała działalność szkół, w tym stypendia dla uczniów i niektóre wydatki inwestycyjne: 455 528 zł,
- wydatki na przedszkola: 5 911 957 zł.

Ponadto Miasto finansuje Edukacyjną Opiekę Wychowawczą (świetlice szkolne oraz  przeciwdziałanie i ograniczanie skutków  patologii społecznej wśród uczniów) w kwocie: 455 772 zł.

W ogólnej sumie wydatków na oświatę i wychowanie blisko 14,5 mln zł to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji w szkołach i przedszkolach oraz pochodne od tych wynagrodzeń, a więc  m.in. składki na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Prawie 1,4 mln zł pochłoną w tym roku  w szkołach i przedszkolach zakupy energii, usług remontowych, materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłaty za telefony, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup programów i licencji komputerowych oraz zakupy wielu innych drobnych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tych placówek. Na inwestycje w oświacie i wychowaniu na rok 2009 zostało przeznaczone nieco ponad 1,3 mln zł. Pozostałe wydatki obejmują m.in. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, szkolenia pracowników, podróże służbowe,  itp.

Nie wliczając kosztów prowadzenia przez miasto przedszkoli oraz finansowania edukacyjnej opieki wychowawczej na oświatę jest wydatkowane 13 692 608 zł. Przyznana z budżetu państwa na rok 2009 subwencja oświatowa wynosi 9 415 629 zł i pokrywa w  niespełna 69% wydatki bieżące w oświacie. Budżet Miasta z własnych środków dokłada więc do bieżącego utrzymania szkół kwotę 4 276 979 zł, a więc blisko 1/3 wszystkich wydatków.
Michał Rękawek