16 października 2021r. Imieniny: Gawła, Florentyny, Grzegorza
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
M.R. - Dotacje miejskie dla organizacji pozarządowych rozdzielone

            Co roku Miasto Garwolin wspiera dotacjami stowarzyszenia miejskie realizujące w ramach swej działalności zadania publiczne. Dotacje są rozdzielane przez komisję, którą powołuje Pan Burmistrz Tadeusz Mikulski, a  pula pieniędzy na dofinansowanie tej działalności jest zabezpieczana w budżecie miejskim przez miejską radę. 

            Do otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez burmistrza mogą przystępować  miejskie organizacje pozarządowe, takie jak stowarzyszenia oraz inne podmioty działające w zakresie pożytku publicznego.  W tym roku można było składać oferty na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, ochrony zdrowia i edukacyjnej opieki wychowawczej.

           Tym razem wpłynęło 20 ofert, złożonych przez 12 organizacji.  Niektóre organizacje złożyły oferty na realizację kilku zadań. Komisja konkursowa w czasie dwóch posiedzeń w dniach 12 i 18 stycznia dokonała wyboru ofert na realizację poszczególnych zadań.  Następstwem rozstrzygnięć podjętych przez komisję będzie podpisanie  przez burmistrza  Tadeusza  Mikulskiego  z wybranymi organizacjami umów na realizację zadań publicznych i przekazanie im określonych w budżecie dotacji w łącznej kwocie 571 tys. zł.

 

                                            Wykaz organizacji miejskich, które otrzymają dotacje

 

Nazwa organizacji                                                    liczba zadań    Łączna kwota dotacji

 

Garwoliński Klub Sportowy „Wilga”                                            3                      169 500

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom                                               2                      144 000

Garwolińskie Towarzystwo Siatkówki „Wilga”                             1                      100 000

Międzyszkolny Klub Gimnastyczno-Taneczny UKS „No Name”  2                      43 500

Międzyszkolny Klub Sportowy                                                    1                      37 000

Stowarzyszenie „Trzeźwymi Bądźcie”                                           1                      27 000

Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy  w Garwolinie          2                      13 500

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”                                                 1                      12 000

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego

„Wspólnota Powiatowa”                                                              1                      10 000

Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca „Orłów”          2                      10 000

Uczniowski Klub Tenisowy „Miętne 01 Garwolin”                        1                      3 000

Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 1 Pułku Strzelców Konnych     1                      1 500

 

           

            Kwota przeznaczana przez miasto na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne systematycznie wzrasta od kilku lat. 

          W trakcie tej kadencji rady miasta wzrosła o blisko
63 %, z 357 tys. zł w 2006 roku do 571 tys. zł w roku bieżącym. Wzrost ten świadczy o tym, że zarówno burmistrz jak i radni są zgodni co tego, że działalność garwolińskich stowarzyszeń sportowych i społecznych stanowi ważny element realizacji przez Garwolin  zadań publicznych, nałożonych na miasto przez ustawę o samorządzie gminnym. Najwięcej pieniędzy w ramach dotacji otrzymują od lat stowarzyszenia sportowe. W roku 2006 na realizację zadań sportowych przeznaczono kwotę 240 tys. zł, natomiast w tym roku jest to już kwota  348 tys. zł.  W ramach zadań sportowych największa kwota pieniędzy przeznaczana jest na dyscyplinę: „piłka nożna”. Wzrost dotacji w ostatnich latach też jest znaczący. W roku 2006 byłą to kwota 96 tys. zł, a w roku bieżącym to 148 tys. zł. Wzrost o 54%. Jedynym starającym się o realizację tego zadania i w efekcie je realizującym jest Garwoliński Klub Sportowy „Wilga”.

           Dużym przedsięwzięciem realizowanym za otrzymane od miasta dotacje jest prowadzenie świetlic  profilaktyczno-wychowawczych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom. Na to zadanie miasto przeznaczyło w 2006 roku 80 tys. zł, a w roku bieżącym 139 tys. zł. Za otrzymane od miasta dotacje realizowane są także różne mniejsze zadania, takie jak popularyzacja działań związanych z ochroną i promocją zdrowia oraz edukacyjną opieką wychowawczą. Z wykonania zadań i rozdysponowania na nie miejskich pieniędzy otrzymanych w ramach dotacji miejskie stowarzyszenia muszą złożyć miastu sprawozdanie do końca stycznia roku następnego po roku wykorzystania dotacji. Pozostaje im tylko życzyć jak najlepszej i przynoszącej widoczne efekty realizacji zadań.

Michał Rękawek