20 maja 2022r. Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Bronimira
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Postulaty do nowego Studium Przestrzeni zgłoszone przez A. Dobrowolskiego

Andrzej Dobrowolski                                                                                                   Garwolin 19.05.2009

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

RM Garwolin

                                                                                                                       Burmistrz Garwolina

                                                                                                                       Pan Tadeusz Mikulski

 

Składam na ręce Pana swoje wnioski radnego miejskiego Garwolina, dotyczące możliwości zagospodarowania przestrzennego Miasta, przeznaczone dla pracowni urbanistycznej nowelizującej Studium.

1.      Lista potrzeb Garwolina ‘2010

Oddana do użytku została obwodnica miasta i stało się jasne, że problemy ruchu ulicznego nie znikły. Winno to skłonić twórców Studium do zaplanowania nowych ulic miejskich, i nowych centrów rynkowych odciążających Stary Garwolin. Sieć planowanych dróg winna zabezpieczyć komunikację terenów odciętych przez obwodnicę, ująć przebieg wschodniej obwodnicy miasta, określić drogi na przedmieściach tak, by płynnie przechodziły w drogi sąsiednich wsi. Należy oznaczyć parkingi miejskie i zastrzec niepubliczne powierzchnie parkingowe na terenach zabudowanych. Konieczne wydaje się zaprojektowanie peryferyjnych dróg łączących ulice miejskie tak, by stworzyć oboczne trasy komunikacyjne (patrz studencka praca p. Macieja Kołka).

W związku z wybudowaniem obwodnicy zaistniała potrzeba (?) wykreowania w jej pobliżu strefy obsługi podróżnych zmierzających do i od Warszawy: przystanku dla autobusów, busów, aut, małego centrum usługowo-handlowo-gastronomicznym z zapleczem sanitarnym.

Stary Garwolin jako dzielnica handlowa jest anachroniczny. Żeby drobnym kupcom dać szansę współzawodnictwa z wielkimi sieciami, można zaplanować centrum lokalne dające szansę skoncentrowania w jednym miejscu różnego asortymentu handlu i usług. (patrz studencka praca pt. „Trzy Centra”).

Garwolin może osiągnąć wielkość 22 tys. mieszkańców, trzeba będzie mu nowej szkoły podstawowej, proponuję zastrzec alternatywne 2 miejsca pod nią. Podobnie należy uczynić z miejscami na przedszkola. W razie braku potrzeby budowy takich placówek, miejsca posłużą pod cele publiczne.

W związku z potanieniem kredytu hipotecznego w Polsce, i zmianą sposobu budowy mieszkaniowej z systemu gospodarczego na deweloperski, pojawiła się potrzeba określenia lokalizacji terenów pod zabudowę deweloperską jedno- i wielorodzinną wraz z gniazdami handlu i usług, (zbrojoną na koszt dewelopera?).

Miasto dźwiga ciężar obsługi przemysłu, i funkcja ta ulegnie rozbudowie. Odosobnione gniazda przemysłowe (Koszary?) bez perspektyw przemysłowych należy przekwalifikować stosownie do sąsiedztwa.

Nowe studium winno zastrzec natomiast zakaz lokalizacji składowiska odpadów, wielkich wiatraków energotwórczych na terenie miasta, i innych inwestycji optymalnych dla lokalizacji na odludziach a destrukcyjnych dla procesu urbanizacji.

Tereny zalewowe w środku miasta zdają się być optymalne do zagospodarowania na tereny zielone – rekreacyjne, sportowe, parkowe.

Na wypadek rewitalizacji kolei lubelsko-warszawskiej należy poczynić przygotowania do skomunikowania miasta ze stacją kolejową w Woli Rębkowskiej.

2. Propozycje przypisania funkcji konkretnym miejscom

Inwestorzy rozpoczęli działać w obszarze miasta za obwodnicą, najwyższy czas określić jego charakter. Mogłyby one mieć charakter przemysłowy, handlu hurtowego (giełda rolna jako targi rolnicze o wymiarze hurtowym), przystanek dla podróżnych. Należy wykluczyć funkcje „ubogie” jak rolnicza i składowa – nasze rosnące miasto nie po to kształci młodzież, nie po to stanowi węzeł komunikacyjny, ma dość dobrą infrastrukturę, by poprzez pasywne formy zagospodarowania przestrzeni, marnować swój potencjał.

Odwierty na ulicy Księżnej Anny zweryfikowały negatywnie możliwości wydobywania żwiru z terenów miejskich (15,5 hektara). Stwarza to możliwości określenia ich nowych możliwości. Po wtóre - uchwalony został plan przestrzenny dzielnicy przemysłowej pod obwodnicą. Oznacza to, że tereny pod Budzeniem określone w obecnym Studium jako przemysłowe mogą zmienić kwalifikację. Dlatego zwracam uwagę na możliwość utworzenia w przyszłości nowego rynku w Garwolinie właśnie na tych terenach miejskich nie przydatnych dla budownictwa, (analogicznie do propozycji studenckiej p. Macieja Kołka centrum na skrzyżowaniu ulic Mieczników i Księżnej Anny). Nowy rynek mógłby on mieć długość 400 m a szerokość 100 m. Obok niego możnaby zastrzec powierzchnię pod budowlę sakralną. Splantowane stare żwirowisko wydaje się być odpowiednie pod parking.  Działka najbliższa centrum w części bliższej centrum nadaje się zapewne pod zabudowę oświatową. Wokół niego mogłyby leżeć tereny mieszkaniowe budownictwa wielomieszkaniowego dwupiętrowego (jak osiedle nauczycielskie w Miętnem).

Tereny powiatu pod Jagodnem mogłyby być przeznaczone pod funkcje publiczne.

Tereny przy ulicy Sławińskiej wydają się być odpowiednie dla jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, a przy nich winno powstać nowe centrum lokalne handlowe.

Skupienie gruntów pod budowę zbiornika retencyjnego  pod Leszczynami będzie czynnikiem wpływającym na charakter jego sąsiedztwa. Ten, i inne tereny nadrzeczne, mogą otrzymać kwalifikację rekreacyjną i sportową, niesprzeczną z funkcją naturalnych rozlewisk. Sąsiadujące tereny mogą otrzymać funkcję mieszkaniową i targową.

Tereny (miejskie) pod oczyszczalnią ścieków mogą otrzymać kwalifikację terenu sportów terenowych. Należy zastanowić się, czy tereny zalewowe po południowej, przeciwnej niż stadion miejski stronie rzeki nie powinny zostać określone jako właściwe pod zbiornik retencyjny z rekreacyjno-sportowym sąsiedztwem.

„Zakręty” (brzegi zachodniej części rzeki) predysponowane są do stworzenia zbiornika retencyjnego przyjmującego wody z północy (ze strony cmentarza i terenów za nim). Wokół niego może powstać park dla mieszkańców Stacyjnej i II Armii WP.

Cmentarz parafialny prawdopodobnie ulegnie zapełnieniu w następnych 20 latach. Nasadzenia drzew i krzewów nadały by mu charakter starego cmentarza – parku. Czas pomyśleć o umiejscowieniu w planach nowego cmentarza starannie zaplanowanego z alejkami, kaplicą, nasadzeniami zieleni.

Żywotność zieleniaka skłania do stworzenia mu warunków do godnego, a jednocześnie nieskrępowanego rozwoju, popartego sąsiedztwem parkingów wspierających węzeł komunikacyjny jakim jest dworzec PKS.

Na terenach określonych w znowelizowanym studium jako rolne należy wprowadzić zakaz budowy.

Przekazuję przez Pana łódzkim urbanistom prace urbanistyczne studentów Politechniki Warszawskiej z jesieni 2009, obrazujące wizje nowelizacji studium Garwolina jako źródło inspiracji projektowej. Były one pokłosiem zorganizowanej przeze mnie – jeszcze jako przewodniczącego rady - akcji współpracy z PW potrzebnej radnym jako burza mózgów przed nowelizacją Studium.

Jako popularyzator tematyki zagospodarowania przestrzennego zapraszam Panie i Panów Urbanistów na moją stronę www.czasgarwolina.pl do zakładki Starsze Teksty, gdzie prace studentów są opisane. Chętnie służę bezpośrednim kontaktem (...).

http://www.czasgarwolina.pl

Odniesienie się do powyższych propozycji służyłoby lepszemu zrozumieniu się z radnymi, skróciło czas pracy nad projektem, i – mam nadzieję – wniosło cokolwiek dobrego do powstającego Studium.

Załączam prace projektowe studentów Politechniki Warszawskiej.

 

Do wiadomości: radni RM GarwolinAndrzej Dobrowolski