4 grudnia 2021r. Imieniny: Barbary, Krystiana, Berny
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
O referendum śmieciowym - projekt informacji miejskiej

              Informacja Urzędu Miasta Garwolin o referendum „śmieciowym”- projekt z 28 maja

           W dniu 17 maja 2010 roku Rada Miasta Garwolin podjęła uchwałę nr LXI/253/2010 w sprawie przeprowadzenie referendum lokalnego, dotyczącego przejęcia przez Miasta Garwolin od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

           Referendum odbędzie się w dniu wyborów prezydenckich tj. 20-06-2010 w tych samych budynkach, ale w innych lokalach.

           Treść zapytania referendalnego:

„Czy jest Pan/Pani za odpłatnym przejęciem przez Miasto Garwolin, od właścicieli nieruchomości obowiązków pozbywania się odpadów komunalnych [zebranych] z terenu ich nieruchomości za odpłatnością ustaloną przez Radę Miasta Garwolin?”

                                                                             Tak/Nie

          Zgodnie z uchwałą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, rada gminy może w drodze uchwały, na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w referendum, przejmując od właścicieli nieruchomości obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych. Przejmując ten obowiązek rada miasta ustala wysokość opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości. Ułatwi to mieszkańcom organizację wywozów, a firmie ograniczy koszty związane z dojazdem do poszczególnych posesji, co powinno ograniczyć koszty ponoszone przez wszystkich mieszkańców. Rozwiązanie takie dotyczy tylko odpadów komunalnych, a nie obejmuje odpadów powstałych w wyniku działalności gospodarczej.

          Aby referendum było ważne, głos musi oddać co najmniej 30% uprawnionych mieszkańców Garwolina.

           Obecnie za wywóz odpadów w naszym mieście odpowiadają różne podmioty: spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, właściciele posesji prywatnych i Miasto na swoich terenach. Instytucje i wspólnoty czynią to sprawnie, natomiast część właścicieli posesji prywatnych nie zawsze należycie wywiązuje się z tego obowiązku, którego nie można skutecznie kontrolować. Poprzez referendum mieszkańcy mogą obowiązek ten scedować na miasto. Miasto w przetargu wybierze firmę lub firmy, które zajmą się usuwaniem poszczególnych odpadów według ustalonych jednolitych zasad, zgodnie z wymogami ustawowymi. Rada Miasta Garwolin uchwali stawki opłat za usuwanie odpadów. Opłata skalkulowana będzie tak, aby pokryła koszty obsługi całego systemu. W takim przypadku mieszkańcy odprowadzać będą opłatę do Miasta, zamiast jak dotychczas płacić za wywóz firmom.

         Jakie korzyści będziemy mieli z takiego rozwiązania?

           Objęcie wszystkich mieszkańców Garwolina zorganizowanym systemem wywozu odpadów komunalnych – gwarancja, że z wszystkich posesji prywatnych odpady będą regularnie wywożone.

           Zmniejszy się w znacznym stopniu zanieczyszczenie terenów publicznych, koszy ulicznych przez „podrzucane” odpady.

          Możliwość zorganizowanego i regularnego wywozu odpadów segregowanych.

          Odpady wywożone będą z każdej posesji, a więc czas i trasy przejazdu śmieciarek będą krótsze, co spowoduje zmniejszenie opłat.

          Ograniczy lub wyeliminuje spalanie odpadów w piecach c.o. oraz powstawanie dzikich wysypisk a Miasto nie będzie ponosiło kosztów za ich likwidację.

          Jakie mogą być ujemne skutki dla mieszkańców i Miasta?

         Niebezpieczeństwo podrzucania odpadów przez mieszkańców sąsiednich gmin, osób przejeżdżających przez nasze Miasto, oraz wytwórców odpadów powstających w czasie prowadzenia działalności gospodarczej.

          Możliwa jest zwiększona ilość odpadów w pierwszym roku funkcjonowania systemu – część mieszkańców może pozbywać się odpadów gromadzonych przez wiele lat w piwnicach, komórkach, garażach.

          Możliwość zmian wysokości opłat niezależnych od decyzji Miasta.

Wszystkich nas bulwersuje widok podrzuconych śmieci w parkach, zapełnionych koszy ulicznych przez śmieci podrzucane przez nieuczciwych ludzi. Ta sytuacja może ulec znacznej poprawie i zależy to przede wszystkim od mieszkańców Garwolina. Zorganizowany przez Miasto system wywozu odpadów ze wszystkich posesji może zdecydowanie pomóc utrzymać Miasto w czystości. Dlatego ważne jest aby jak najwięcej osób oddało swój głos w referendum.

                                                Tekst - Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Garwolin

Dopisek Andrzeja Dobrowolskiego:

Wyjaśniam, w związku z niezrozumieniem idei referendum – że radni miejscy nie po to je rozpisali, żeby zmusić mieszkańców do określonego głosowania, ale żeby dać możliwość im bezpośredniego rozstrzygnięcia kwestii. Wielu radnych będzie głosować za wprowadzeniem „podatku śmieciowego” i wielu przeciw niemu, bo nie zgadzają się z generalnie z powyżej przedstawionymi argumentami jako wyczerpującym przedstawieniem tematu!

                                                                                                                                    A.Dobrowolski

.