29 listopada 2021r. Imieniny: Błażeja, Saturnina, Fryderyka
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
RZGW pyta o lokalizację basenu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej                                                  Warszawa, 27 sierpnia 2010

W Warszawie

Ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

                                                                                                                        Urząd Miasta Garwolin

                                                                                                                        Ul. Stanisława Staszica 15

                                                                                                                        08-400 Garwolin

 

           Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z trwającą od dłuższego czasu dyskusją na temat budowy w Garwolinie obiektu sportowo-rekreacyjnego basenu oraz w nawiązaniu do informacji zawartych na stronach internetowych „Czas Garwolina” prosi o wyjaśnienie istniejącej sytuacji oraz podjęcie, o ile nie dokonano wcześniejszych działań, proponowanych przez nas kierunków działań.

     1./ Według naszej wiedzy lokalizacja obiektu znajduje się w pobliżu kompleksu sportowego w rejonie km27+300 rzeki Wilgi w strefie zalewowej wodami wezbraniowymi.

     2./ Rzędne wód powodziowych w tym rejonie wynoszą dla prawdopodobieństwa występowanie p=1% (raz na 100 lat) 125,69m n.p.m., a dla p=10% (raz na 10 lat) 125,59m n.p.m.

    3./ Dla tego terenu nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i w związku z tym strefy zalewowe nie są definiowane jako prawomocne obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią, na których obowiązują zakazy określone w art.82 ustawy z dnia 18.07.2001 Prawo wodne (Dz. Ust. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z późń. zm.). Powyższe nie oznacza, że zagrożenie w tych strefach nie występuje.

     4./ RZGW Warszawa na podstawie art.79 w/w ustawy sporządził „Studium…” z określeniem zasięgu wód wezbraniowych dla rzeki Wilgi (2004r.).

       5./ W przypadku w którym strefy zalewowe nie są określone jako prawomocne obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią o możliwości zabudowy tych terenów decydują władze miejscowe po zasięgnięciu opinii RZGW.

          Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania oraz to, że nie są znane nam ani aktualne, ani docelowe rzędne terenu wokół planowanego obiektu, nie jesteśmy w stanie ocenić stopnia zagrożenia powodziowego oraz wpływu zabudowy na tereny przyległe (podpiętrzenia spowodowane ograniczeniem strefy przepływu wód powodziowych doliną Wilgi).

         Proponujemy zatem przed podjęciem ostatecznej decyzji o lokalizacji obiektu opracowanie szczegółowej ekspertyzy hydrologiczno-budowlanej określającej:

     a/ wpływ zabudowy doliny Wilgi na przyległe obszary,

    b/ rzędne „0” budynków oraz rzędne dróg i ciągów komunikacyjnych bezpieczne dla ochrony przeciwpowodziowej obiektów.

          W niekorzystnych pod względem ochrony przeciwpowodziowej sytuacjach proponuje się (jeśli to możliwe) zaprojektować obiekt w sposób bezpieczny z zastosowaniem odpowiednich technologii zabezpieczających przed skutkami powodzi lub w skrajnych przypadkach rozważyć zmianę lokalizacji.

          Zwracamy uwagę, że zmieniające się warunki klimatyczne i obserwowane w ostatnim okresie wzmożone zjawiska powodziowe wymagają szczególnie wnikliwego rozpatrzenia zagrożenia powodziowego planowanego obiektu oraz terenów przyległych zarówno pod kątem ewentualnych strat finansowych, możliwości eksploatacji, jak i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

                                                                                                                    Kierownik ds. Uzgodnień 
                                                                                                              Ochrony Przeciwpowodziowej
                                                                                                                        RZGW w Warszawie
                                                                                                                  mgr.inż. Bogusław Wiącek

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA TADEUSZA MIKULSKIEGO:


Urząd Miasta Garwolin                                                                              Garwolin 10.09.2010

08-400 Garwolin, ul. Staszica

Woj. Mazowieckie

TIP.7020-1/8/10

                                                               Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

                                                               Ul. Zarzecze 13B

                                                               03-194 Warszawa

 

       W odpowiedzi na pismo nr ZO-0212/87/2010 z dnia 27.08.2010 r. Urząd Miasta Garwolin uprzejmie wyjaśnia:

      Teren na którym planowana jest budowa krytej pływalni typu wielozadaniowego nie posiada planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr TIP 7331-1-10/07 z dnia 01.02.2008 r.

       Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w obiektu nastąpiło na podstawie art.50 ust.1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 r. nr 80 poz. 717) w związku z art.4 ust.2 pkt.2 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z dnia 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zmianami) i po uzgodnieniu projektu decyzji, stosownie do przepisu art.53 ust.4 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

      Zgodnie z art.53 ust.4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji nie wymaga uzgodnień z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku, gdy obiekt nie jest przedsięwzięciem wymagającym pozwolenia wodno-prawnego. Kryta pływalnia nie wymaga pozwolenia wodno-prawnego. Natomiast w związku z innymi przepisami tj. art.79 ust.2 i art.84 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U. z 2005 Nr 239, poz 2019) Urząd Miasta Garwolin dokonał analizy terenu, na którym ma powstać budynek krytej pływalni. Między innymi przeanalizował „Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej Etap I” dla rzeki Wilga, opracowane w 2007 r. przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Studium to zostało wykonane na podstawie map topograficznych w skali 1:10 000 o różnym stopniu aktualności i podstawowym cięciu warstwicowym co 5 m. W piśmie nr OKI 0221/1/2005 z dnia 4.01.2005 RZGW informuje, że „z map ewidencyjnych w większych skalach, np. 1:1000 z naniesionymi punktami wysokościowymi, może się okazać że pewne płaty terenu posiadają rzędną wyższą od rzędnej wody przejętej do określenia stref zalewowych. Przy interpretacji map w skali 1:10 000 tereny te niejednokrotnie nie były możliwe do określenia z uwagi na mały obszar oraz konieczność interpolacji między warstwicami”.

      W związku z powyższym dodatkowo RZGW w Warszawie w piśmie nr OKI-406-4-2005 z dnia 26.09.2005 poinformował, iż ”rzędna wodyQ1% w km 27+000 (most przy ulicy Kościuszki) wynosi 125.36 m n.p.m.” Natomiast w piśmie ZO-0212/87/200 z dnia 27.08.2010 rzędna wody stuletniej zalewu dla terenu planowanej inwestycji wynosi 125.69m n.p.m. Rzędna terenu, na którym będzie zlokalizowany budynek krytej pływalni jest wyższa od rzędnej wody stuletniej i wynosi 125,90m n.p.m. Tak więc budynek krytej pływalni według opracowanej w latach 2006-08 dokumentacji projektowej jest usytuowany powyżej rzędnej zalewu. Jest to budynek wolnostojący, niepodpiwniczony o 3 kondygnacjach nadziemnych , przykryty dachem płaskim, obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z elementami prefabrykacji.

     Ponadto Miasto Garwolin prowadzi od wielu lat procedury zmierzające do budowy zbiornika retencyjnego. Który pozwoli zminimalizować zagrożenie powodziowe dla całego terenu Miasta Garwolin. Grunty pod budowę zbiornika (pow.32.32 ha) zostały w pełni nabyte, a dokumentacja projektowa jest na ukończeniu.

      Dodatkowo w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, w 2008 r. Miasto podjęło inicjatywę przebudowy wału przy rzece Wilga (strona północna na odcinku 1300m w km 27+000 do 28+3000) rozpoczynając od opracowania dokumentacji projektowej. Obecnie inwestycja ta znajduje się w planie wieloletnim tzn. że budowa powinna rozpocząć się w roku 2011.

       W związku z powyższym uważam, że lokalizacja krytej pływalni przy CSiK na terenach określonych w studium jako potencjalne tereny zalewowe nie jest zagrożona podtopieniem.

Z poważaniem

                                                                                                                                        Burmistrz Tadeusz Mikulski
Do wiadomości: Rada Miasta Garwolin


Komentarz gospodarza strony: Zwracam uwagę, że na kluczowe pytanie RZGW (oznaczone żółtą czcionką), to znaczy o wpływ inwestycji na przyległe obszary (Zarzecze, Cora) Burmistrz Mikulski nie odpowiedział.
                                                                                                                                                                          AD

.