22 stycznia 2022r. Imieniny: Anastazego, Wincentego, Gaudentego
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Projekt budżetu Miasta '2011

 

http://www.czasgarwolina.pl
     W dniu 12 listopada br. Burmistrz Garwolina Pan Tadeusz Mikulski przedstawił Radzie Miejskiej Garwolina projekt budżetu miasta na rok 2011.  W tym samym dniu skończyła się kadencja rady V kadencji w związku z czym projekt budżetu trafił już do radnych VI kadencji wybranych w wyborach w dniu 21 listopada br.

 

Dnia 15 grudnia prace nad projektem budżetu rozpocznie Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Zanim więc zapadną ostateczne decyzje co do jego kształtu przyjrzyjmy się temu, co Pan Burmistrz proponuje w swoim projekcie.

          Dochody miasta w roku 2011 zostały zaplanowane na kwotę 41 275 988 zł, natomiast wydatki na kwotę 46 938 547 zł.

 

           Z tego zestawienia wynika, że deficyt budżetu w nadchodzącym roku wyniesie 5 662 559 zł. Nie licząc faktycznego deficytu za rok 2009 to jest to jeden z najwyższych, jeśli nie najwyższy zaplanowany deficyt budżetowy od czasu istnienia odrodzonego po 1989 roku samorządu.

 

          Jak zwykle największym składnikiem dochodów jest udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. w podatkach od osób fizycznych i prawnych. Dochód ten został zaplanowany na 13 266 496 zł, tj. 32% wszystkich dochodów. Inne główne składniki dochodów to część oświatowa subwencji ogólnej, z której dochód  ma wynieść 10 707 721 zł, czyli blisko 26% dochodów miasta oraz wpływy z opłat i podatków lokalnych (m.in. od nieruchomości, transportu, opłata skarbowej, z zezwoleń na sprzedaż alkoholu) zostały oszacowane w wysokości 7 609 243 zł, a więc ok. 18,5%. 

 

            Zgromadzone dochody miasto wyda głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym ZUS i  PFRON pracowników Urzędu Miasta, szkół podstawowych i gimnazjalnych, przedszkoli, centrum Sportu i Kultury oraz Biblioteki Miejsko-Powiatowej. Wydatki te mają wynieść 23 561 885 zł, tj. ponad 50% wszystkich wydatków miejskich.

 

          Ważnym punktem wydatków są wydatki związane z realizacją zadań statutowych miejskich jednostek budżetowych. W roku 2011 mają one wynieść 6 177 934 zł, tj. ponad 13% miejskich wydatków. Istotnym składnikiem wydatków mają być w nadchodzącym roku wydatki będące dotacjami w łącznej kwocie 3 244 265 zł, czyli blisko 7% wszystkich wydatków. Są to dotacje m.in. dla niepublicznych placówek oświatowych przekazywane zgodnie z ustawą o systemie oświaty (936 220 zł), przeciwdziałanie alkoholizmowi (252 000 zł), dotacja dla centrum Sportu i Kultury (1 000 000 zł), dotacja dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej (600 000 zł) oraz pieniądze przeznaczone na wspomaganie  stowarzyszeń, organizacji działających w zakresie kultury fizycznej i sportu (348 000 zł).

 

           Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w przyszłym roku na kwotę 8 834 559 zł, co stanowi blisko 19% wydatków budżetu.

 

           Główną inwestycją realizowaną w przyszłym roku będzie budowa krytej pływalni typu wielozadaniowego z parkingiem. Zostało na nią przewidziane 7 300 000 zł, czyli prawie 83% wszystkich wydatków na inwestycje.

 

            Na wykonanie modernizacji wału przeciwpowodziowego wraz ze ścieżką rowerową od ulicy Kościuszki do ulicy Andersa zostało zabezpieczone w projekcie budżetu 290 000 zł, a na budowę budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie 125 000 zł.

 

           W projekcie budżetu Pan Burmistrz nie przewidział natomiast realnych pieniędzy na budowę zbiornika retencyjnego. Zamierza zabezpieczyć jedynie na ten cel 200 000 zł, tj. nieco ponad 1% wartości tej inwestycji. Aby ubiegać się o środki zewnętrzne na ten cel należałoby zabezpieczyć przynajmniej 15% wartości tej inwestycji. 

 

              W ramach wydatków inwestycyjnych miasto udzieli powiatowi przyznanej w ubiegłym roku dotacji na budowę ulicy Narutowicza. Jako wydatki inwestycyjne na rok 2011 zostały zakwalifikowane  ponadto pieniądze na:

 

-Budowa ulicy Rataja   100 000 zł,

 

-Dokumentacja projektowa przebudowy ronda w skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza-Jana Pawła- II-Stacyjna-Cmentarna            100 000 zł,

 

-Modernizacja dróg na terenie miasta              200 000 zł,

 

-Projekt i budowa ulicy Beethovena                            50 000 zł,

 

-Wykonanie projektu budynku socjalnego                   58 560 zł,

 

-Modernizacja oświetlenia na terenie miasta                 30 000 zł.

 

           Tak więc zgodnie z przewidywaniami większość pieniędzy przeznaczonych na inwestycje w roku przyszłym to pieniądze przeznaczone na budowę Aquaparku.

 

           Na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 5 662 559 zł miasto zaciągnie kredyt. Ponadto na spłatę kredytów z lat ubiegłych oraz na wykup obligacji miejskich zostaną wyemitowane obligacje miejskie  w wysokości 1 720 000 zł. Obsługa długu miasta, czyli spłata odsetek ma wynieść w przyszłym roku 510 000 zł.

 

            Dług miasta zwiększy się w przyszłym roku o kwotę 5 662 559 zł i na koniec 2011 roku będzie wynosił ponad 13 388 612 zł.

 

           Rok 2011 jest pierwszym rokiem w którym zgodnie z przepisami nowej ustawy o finansach publicznych należy uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Garwolina. Z załącznika nr 2 do projektu tej uchwały określającego wykaz przedsięwzięć miasta w latach 2011 – 2018 dowiadujemy się, że Pan Burmistrz Tadeusz Mikulski planuje w latach 2011 – 2013 realizować następujące inwestycje:

 

-Budowa krytej pływalni typu wielozadaniowego z parkingiem            20 500 000 zł,

 

-Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie           1 250 000 zł,

 

-Dokumentacja projektowa przebudowy ronda w skrzyżowaniu

ulic Sienkiewicza-Jana Pawła- II-Stacyjna-Cmentarna                          177 000 zł,

 

Natomiast w latach 2014 – 2018 mają zostać wykonane następujące inwestycje:

 

-Budowa hali Sportowej przy ZS nr 5                                                   4 500 000 zł,

 

-Budowa przedszkola Nr 2                                                                   3 000 000 zł,

 

-Budowa zbiornika retencyjnego - 3 700 000 zł (tylko środki własne w wysokości ok. 20% wartości inwestycji),

 

-Budowa ulicy Rataja                                                             1 486 784 zł  (100 000 zł w roku 2011)

 

-Budowa ulic Konarskiego, Kołłątaja i Bocznej                                          865 000 zł,

 

-Projekt i budowa dróg na osiedlu Budzeń                                                  865 000 zł,

 

-Projekt i budowa ulicy Beethovena                                               865 000 zł   (50 000 zł w roku 2011)

 

              Projekt budżetu – niestety - wiele nie obiecuje. Oprócz oczywiście realizacji priorytetowej inwestycji miejskiej jaką jest Aquapark. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że w tej kadencji uda się zrealizować coś ponadto.

Michał Rękawek