22 stycznia 2022r. Imieniny: Anastazego, Wincentego, Gaudentego
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Działka przy nowym kościele na sprzedaż

                                                      Opinia klubu radnych Teraz Garwolin

         
Radni SDG mający większość w Radzie Miasta Garwolin oraz wspierający ich radny Antoni Frąckiewicz zdecydowali w dniu 29 grudnia 2010 roku na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego o sprzedaży (miejskiej – przyp.AD) działki Nr 1320/2 położonej przy ulicy Bajkowej w Garwolinie. W głosowaniu jawnym za takim wnioskiem głosowali: Marek Janiec, Michał Rękawek, Krzysztof Wielgosz, Józef Jędrzejczak, Sławomir Michalik, Krzysztof Mianowski oraz wspomniany Antoni Frąckiewicz. Wszyscy radni z klubu Teraz Garwolin byli przeciwni sprzedaży przedmiotowej działki, a radna SDG Beata Żak wstrzymała się od głosu w tej sprawie.

         Radni z klubu TG prosili  o przeanalizowanie zasadności sprzedaży  tej działki, którą pracownicy Urzędu Miasta zaproponowali do zbycia, jako jedną z kilku propozycji akceptowanych przez burmistrza (sprzedaż majątku miasta ma posłużyć do zwiększenia dochodów miasta, a uzyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczone będą  na realizację inwestycji miejskich i  wydatki bieżące).

          Wątpliwości budzi jednak sama lokalizacja działki położonej w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła p.w.  Matki Boskiej Częstochowskiej, a konkretnie po drugiej stronie ul. II Armii Wojska Polskiego naprzeciwko istniejącego parkingu dla samochodów. Do działki tej bezpośrednio przylega z jednej strony (wschodniej) rów zbierający wodę z terenów położonych przy obwodnicy miejskiej, a z drugiej (zachodniej) zabudowania zlokalizowane naprzeciwko kościoła. Zapisy miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego określają ten teren jako: "- obszary strefy ochrony ekologicznej z dopuszczeniem zabudowy nieuciążliwej ekstensywnej - "EM" - obejmujące obszary na których dopuszcza się ekstensywne formy zabudowy o wysokości do 2 kondygnacji na działkach o powierzchni min. 1000 m2, przy czym pow. zabudowy nie może przekroczyć 20% pow. działki. Obowiązek kształtowania zabudowy w sposób umożliwiający spływ mas chłodnego powietrza w dolinę rzeki."

          Radni TG rozważali przeznaczenie tego terenu na cele związane z urządzeniem dodatkowych miejsc parkingowych, których już w chwili obecnej brakuje, a które mogłyby służyć zarówno pracownikom i interesantom  Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie, jak również wiernym uczestniczącym w uroczystościach kościelnych. Dodatkowe wzbogacenie  tego miejsca kompleksem zieleni użytkowej i ozdobnej w znaczny sposób poprawiłoby walory estetyczne tego terenu i najbliższego otoczenia.

         Sprzedaż działki może spowodować zabudowanie jej w 20%, a więc na  powierzchni 478 m². Zakładając, że będą to 2 kondygnacje, powierzchnia użytkowa budynku  może oscylować w granicach 850-900m² (cała powierzchnia działki wynosi 2390 m²). Trudno w tej chwili odpowiedzieć na pytanie co powstanie na takiej działce, ale możliwości jest kilka. Uwzględniając fakt, że w bezpośredniej bliskości działki zlokalizowany jest już parking (w planie nie ma zapisów zobowiązujących przyszłego inwestora do budowy dużej liczby miejsc parkingowych) jedną z możliwych opcji jest budowa obiektu handlowego, której nie można wykluczyć! Czas pokaże jaki obiekt w tym miejscu powstanie w przyszłości?

 Z poważaniem,                                                                              
                                                                                                       
klub radnych                                                                                                                                                          

                                                                                                       Teraz Garwolin

                                                                                                

Od redakcji: Klub Teraz Garwolin to nowa forma pracy dawnych członków Wspólnoty Powiatowej. Złożony jest w znacznej mierze z członków KW Tadeusza Mikulskiego.

Poniżej riposta SDG:

 

 SdG POPIERA

          W momencie rozpoczęcia obecnej kadencji Stowarzyszenie dla Garwolina zadeklarowało współpracę z Panem Burmistrzem Tadeuszem Mikulskim w realizacji wyzwań stojących przed Miastem w związku z budową w tej kadencji krytej pływalni oraz  potrzebą realizacji innych ważnych inwestycji miejskich, takich jak zbiornik retencyjny, hala sportowa przy Zespole Szkół nr 5 czy Przedszkole nr 2.

           Pieniądze na te cele, oprócz zaciąganych w tym roku kredytów w wysokości ponad 7 milionów zł, pochodzić będą również ze zbycia niektórych składników majątkowych Miasta, a zwłaszcza nieruchomości gruntowych. Miasto jest właścicielem znajdujących się na jego terenie ponad 25 hektarów nieruchomości, nie licząc gruntów zajętych na cele publiczne, oddanych w użytkowanie wieczyste czy najem bądź dzierżawę. Jednakże nie wszystkie miejskie działki ze względu na położenie bądź  nieuchwalone do dziś plany zagospodarowania (wadliwość umów podpisanych przez Pana burmistrza Mikulskiego na ich wykonanie stwierdziła w 2007 r. Komisja Rewizyjna Rady Miasta, której przewodniczącym był pan Marek Jonczak) dają szansę uzyskania dobrej ceny, gwarantującej, że zbycie ich będzie zgodne z zasadą właściwego gospodarowania  mieniem Miasta.

            Działki zaproponowane do sprzedaży przez Pana Burmistrza w tym roku spełniają odpowiednie  kryteria i dlatego uzyskały akceptację Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 29.12 ubiegłego roku. Z jednym jednak wyjątkiem. Dotyczył on działki 1320/2, której sprzedaż poparła większość radnych SdG razem z radnym Antonim Frąckiewiczem. O dziwo propozycji burmistrza nie poparli członkowie klubu radnych Teraz Garwolin: Marek Jonczak, Marek Łagowski, Maria Pasik, Jadwiga Wilbik, Jan Paziewski, Krzysztof Ostrowski,  radni w większości kandydujący do rady miasta z jego komitetu oraz dwóch radnych określających się dotychczas mianem niezależnych.

            Decyzję swoją argumentowali możliwością budowy w tym miejscu w nieokreślonej przyszłości parkingu bądź zieleńca miejskiego.  Obawiali się również zlokalizowania w tym  miejscu pawilonu handlowego. Argumentacja całkowicie nietrafiona. Działka nie leży, jak stwierdza klub TG, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, a nawet nie graniczy z najbardziej wysuniętą częścią  placu kościelnego. Dodatkowo kilkadziesiąt metrów dalej po drugiej stronie ulicy, na przeciwko Policji jest już zlokalizowany pawilon handlowy Pana Andrzeja Makulca, a po drugiej stronie ulicy Stacyjnej na wysokości parkingu przykościelnego zlokalizowane są również placówki handlowe.  

           W trakcie dyskusji na posiedzeniu komisji, za zbyciem tej działki przeważył też pogląd, że budowa parkingu w tym miejscu jest nieuzasadniona, zwłaszcza w sytuacji, gdy już została zaplanowana do budowy zatoka parkingowa na całej długości ulicy II Armii WP od kościoła do ulicy 1 Pułku Strzelców Konnych, na przeciwko boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponad Gimnazjalnych nr 2. Budowa tej zatoki parkingowej zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym miasta na lata 2010-2012 miała się rozpocząć w roku 2011. Jednak w związku z wynikiem referendum w sprawie budowy krytej pływalni została na wniosek Pana burmistrza Mikulskiego w dniu 02.08.2010 r. zdjęta z budżetu miasta. Obecnie nie ma jej nawet w przygotowanym przez Pana burmistrza Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011 - 2018. Jeśli więc w najbliższych latach brakuje pieniędzy na budowę zaplanowanej wcześniej zatoki parkingowej to nie należy sądzić, że znajdą się na urządzenie dodatkowych  miejsc parkingowych na przedmiotowej działce.

           Podobnie jeśli chodzi o proponowane przez klub TG wzbogacenie tego terenu w zieleń. Jest to pomysł nieco ponad potrzeby tego miejsca, tym bardziej, że na realizację czeka stworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego pomiędzy Zespołem Szkół a Kościołem p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, którego realizacja podzieliła w ubiegłym roku los wspomnianej zatoki parkingowej. Działka, której przeznaczenie do sprzedaży przez Pana Burmistrza w tym roku spowodowało niezrozumiały opór radnych klubu TG ma szansę zostać sprzedana za blisko 1 milion złotych. Jeśli potencjalny inwestor zechce wyłożyć takie pieniądze to należy sądzić, że inwestycja, którą w tym miejscu zrealizuje nie będzie budką z gazetami. Jeśli powstanie tam pawilon handlowy tym lepiej, bo miejsce to oprócz dochodu ze sprzedaży tej nieruchomości przyniesie Miastu za jakiś czas dodatkowe dochody w postaci podatków od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz stworzy nowe miejsca pracy. O wspomnianych powyżej korzyściach w przypadku budowy w nieokreślonej przyszłości w tym miejscu parkingu i zieleńca, jak to proponowali wbrew stanowisku burmistrza radni klubu TG, nawet nie byłoby co marzyć.

Z poważaniem

Radni Klubu

Stowarzyszenie dla Garwolina

.