29 listopada 2021r. Imieniny: Błażeja, Saturnina, Fryderyka
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Co z tym zwolnieniem z podatku? - Michał Rękawek

 

http://www.czasgarwolina.pl           Na ostatniej w ubiegłym roku sesji Rady Miasta Garwolin, Pan Zbigniew Leszek w imieniu Lechpol Logistic złożył na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Marka Jańca pismo, w którym zwrócił się o zwolnienie jego nieruchomości przy obwodnicy (ul. Trakt Lwowski) z płaconego miastu podatku od nieruchomości.

 

          Wystąpienie Pana Zbigniewa Leszka na sesji Rady Miasta w dniu 29 grudnia wywołało niemałe emocje na garwolińskich forach internetowych. Opinie były podzielone; od pełnego poparcia dla zwolnienia z podatku do całkowitego potępienia tego pomysłu. W tej sytuacji należy wyjaśnić czy przedsiębiorca z Gminy Garwolin może uzyskać zwolnienie od podatku na terenie Miasta Garwolin? Celowi temu służyć miało posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Garwolin w dniu 05 stycznia, na które został zaproszony Pan Zbigniew Leszek.

 

         Wróćmy się jednak na chwilę do czerwca roku 2009. Wówczas po konsultacjach z przedsiębiorcami, w tym z Panem Leszkiem, pod obrady Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego trafił projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie miasta Garwolin w ramach pomocy de minimis.  Projekt zakładał, że:

 

1)      zwolnione będą z podatku od nieruchomości  - nieruchomości lub obiekty budowlane związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje  pod warunkiem utworzenia nowych miejsc pracy (§ 4 ust. 1).

2)       Okres zwolnienia miał wynosić odpowiednio od 2 lat w przypadku utworzenia przynajmniej 3 miejsc pracy do maksymalnie 5 lat w przypadku utworzenia powyżej 20 nowych miejsc pracy (§ 4 ust. 2).

3)      Łączna wartość udzielonej pomocy czyli zwolnienia nie mogła przekroczyć równowartości 200 tys. euro (§ 3 ust. 2). To taki ogranicznik nałożony przez Unię Europejską na udzielających pomocy publicznej, a mający na celu nie zakłócanie przez zbyt dużą pomoc publiczną konkurencji na rynku.

4)      Zwolnienie o którym mowa miało przysługiwać  tylko od nieruchomości lub jej części związanej z prowadzoną działalnością oraz gdy inwestycje wykorzystywane  będą wyłącznie przez przedsiębiorcę, któremu udzielona została pomoc; nie dotyczy działalności związanej z wynajmem lub dzierżawą nieruchomości przez przedsiębiorcę (§ 4 ust. 5 pkt 2),

5)      nowa inwestycja stanowić będzie własność przedsiębiorcy (§ 4 ust. 5 pkt 3), a nowe miejsca pracy zostaną utrzymane przez okres objęty zwolnieniem (§ 4 ust. 5 pkt 4).

6)      Dodatkowo siedziba przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą musi znajdować się na terenie Miasta Garwolin (§ 5 ust. 3).

 

          W czasie prac nad projektem Rada Miasta zmieniła w nim  kryteria przyznawania zwolnienia, ściśle określając jaka powierzchnia czy też wartość budowli  podlegać będzie zwolnieniu z podatku w zamian za każde nowo tworzone przez przedsiębiorcę miejsce pracy. I tak  za każde jedno, nowo utworzone miejsce pracy zwalnia się od podatku od nieruchomości odpowiednio:

a)   50 m2 powierzchni budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

b)   500 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

c)      5000 zł wartości budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

         Rada Miasta podejmując w sierpniu 2009 roku uchwałę w tej sprawie zmieniła w stosunku do projektu przedstawionego przez Pana Burmistrza Tadeusza Mikulskiego jedynie kryteria opisane powyżej w punkcie 2. Wcześniej projekt ten był ponoć przedmiotem konsultacji z przedsiębiorcami. Wszystkie kryteria dotyczące zwolnienia opisane w  pozostałych punktach pozostały bez zmian w stosunku do projektu burmistrza.

 

          Niestety, ale działalność gospodarcza Pana Leszka, pomimo imponującej inwestycji, nie spełniała w momencie wniesienia projektu pod obrady Rady Miasta, ani w momencie podjęcia przedmiotowej uchwały, jak i obecnie nie spełnia, kryteriów opisanych w punkcie 4, ponieważ on sam nie prowadzi w miejscu tej inwestycji działalności gospodarczej, a powierzchnia inwestycji została wynajęta przez niego innym podmiotom gospodarczym na prowadzenie działalności gospodarczej, i to one utworzyły nowe miejsca pracy, a z kolei te podmioty nie spełniają kryteriów z punktu 5. Nie spełnione jest również kryterium z punktu 6, ponieważ Lechpol Logistic ma siedzibę na terenie Gminy Garwolin, a nie Miasta Garwolin. W tej sytuacji rozważania o zwolnieniu z podatku, w dodatku już zakończonej inwestycji są całkowicie bezprzedmiotowe, zaś zmiana kryteriów na podstawie których jest udzielane zwolnienie w przypadku nowelizacji uchwały będzie podlegała zaopiniowaniu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

          Takie stanowisko zaprezentował na wspomnianej komisji w dniu 05 stycznia kierownik Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Pan Tadeusz Głasek. Jednakże komisja uznała, że pomoc przedsiębiorcom, w tym również takim jak Pan Zbigniew Leszek, tworzącym nowe, duże inwestycje oraz choćby pośrednio kilkaset nowych miejsc pracy, powinna zostać udzielona. Dlatego po dyskusji komisja przyjęła jednogłośnie i skierowała do Pana Burmistrza następujący wniosek: „Komisja zwraca się do burmistrza, aby w terminie 2 tygodni przygotował projekt możliwości opracowania uchwały w sprawie zwolnień podatkowych dla firm przez pracowników urzędu miasta z jednoczesną oceną możliwości zlecenia opracowania projektu tej uchwały firmie zewnętrznej z uwzględnieniem kosztów i terminów tego opracowania”. Przyjęto również jednogłośnie i skierowano do burmistrza drugi wniosek: „Komisja zwraca się do burmistrza, aby w terminie 2 tygodni pracownicy urzędu miasta albo firma zewnętrzna dokonała analizy możliwości włączenia Miasta Garwolin do podstrefy gospodarczej”.

 

           Jeśli zaś chodzi o zwolnienie przynajmniej z części podatku przedmiotowej  nieruchomości, której właścicielem jest Lechpol Logistic to nadal jest możliwe zwolnienie jej na podstawie obowiązującej uchwały w sytuacji zarejestrowania działalności gospodarczej przez w/w firmę w Garwolinie, prowadzenia tejże działalności gospodarczej przez Lechpol Logistic w miejscu położenia nieruchomości, której jest właścicielem oraz utworzenia przez nią nowych miejsc pracy w tym miejscu.

 

            Systemem zwolnień podatkowych istniejącym na podstawie powołanej kilkakrotnie wcześniej uchwały rady miasta  o tzw. pomocy de minimis dla prowadzących działalność gospodarczą Rada Miasta zajmie się po przedstawieniu przez burmistrza odpowiednich projektów w tym zakresie. Temat jest bardzo fachowy i dosyć skomplikowany, zwłaszcza w kontekście  nie najlepszej obecnie sytuacji finansowej miasta, na co wskazuje bardzo napięty projekt budżetu miasta na rok 2011 z zaplanowanym deficytem budżetowym przekraczającym 5 milionów złotych. Analiza tego tematu przez pracowników Wydziału Finansowego Urzędu Miasta  bądź wynajętą w tym celu firmę konsultingową pomimo, że zabierze trochę czasu, to - mam nadzieję - stworzy podstawy, które w niedługim czasie pozwolą zwolnić z podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących w Garwolinie i tworzących nowe miejsca pracy nie powodując przy tym drastycznego spadku dochodów budżetu miasta.

Michał Rękawek