18 sierpnia 2022r. Imieniny: Heleny, Bronisława, Ilony
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Punkt wyjścia do nowelizacji Studium - tekst

            Przedstawiamy 17-stronicowy pierwszy szkic tekstu nowelizacji Studium Kierunków i Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego Garwolina. Jest on punktem wyjścia do dyskusji obywateli, radnych, burmistrza, urzędników i urbanistów toczącej się wokół stworzenia nowego Studium. Będzie ono podkładem do tworzenia miejscowych planów zagospodarowania szczegółowo określających prawo zabudowy w każdej dzielnicy Miasta. (Kilka fragmentów mapy przedstawimy wkrótce.) Dokument tworzy pracownia pana Gabriela Ferlińskiego z Łodzi.

           Dokument ten prawdopodobnie zainteresuje kilku prawdziwych pasjonatów polityki miejskiej, ale dla nich warto go zamieścić.

             Kilka uwag dla młodzieży:

            Należy cenić ten dokument, bo jest tworzony przez profesjonalnych urbanistów nieuwikłanych w miejscowe spory i interesy, przez co ma szansę być obiektywny.

             Za lakonicznymi określeniami kryje się (wbrew pozorom) ważna treść. Określenie, że „rozwój Miasta winien być zrównoważony” jest podpowiedzią, że powinniśmy w równym stopniu rozwijać potrzeby przemysłowe, mieszkaniowe, komunikacyjne i rekreacyjne, a nie np. tylko rekreacyjne.

              Kształt zapisów tego dokumentu w przypadkach niektórych właścicieli gruntów będzie decydował o fortunie, więc niewinne określenie – powiedzmy - „powierzchni czynnej biologicznie” może wywoływać ostre spory. 

              Do tematu będziemy wracać. Ciekawostki podkreśliłem na żółto.
 


                                                                                                   Andrzej Dobrowolski


ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GARWOLIN

 

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Łódź, 2011 r.

 

SPIS TREŚCI

 

1. Założenia i cele rozwoju Miasta  ______________________________________________3

2. Kierunki rozwoju i przekształceń struktury funkcjonalno-przestrzennej Miasta       _________4

3. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy                                                        _____________________________________6

3.1. Obszary wymagające przekształceń i rewitalizacji      _____________________________6

3.2. Obszary wyłączone spod zabudowy    ________________________________________7

3.3. Przeznaczenie terenów. Wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania

Terenów  _________________________________________________________________7

3.3.1. Tereny wielofunkcyjne centrum (CUM)        __________________________________7

3.3.2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (MNU)           ______________8

3.3.3. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW)          _____________________8

3.3.4. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN)           _____________________9

3.3.5. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej (MNR)             ______9

3.3.6. Perspektywiczne tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Rezydencjonalnej                                __                                             ________________________________________________10

3.3.7. Tereny zabudowy usługowej (U)            _____________________________________10

3.3.8. Tereny usług w zieleni (UZP)           ________________________________________11

3.3.9. Tereny usług sportu i rekreacji (US)           ___________________________________11

3.3.10. Perspektywiczne tereny rozwoju zabudowy usługowej i zieleni urządzonej             _____12

3.3.11. Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P)         _________________12

3.3.12. Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług (PU)           __________12

3.3.13. Perspektywiczne tereny rozwoju zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów

i usług                     __________________________________________________________13

3.3.14. Tereny z możliwością lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży

powyżej 2000 m2 (UC)                    _____________________________________________13

3.3.15. Tereny infrastruktury technicznej (I)           ___________________________________13

3.3.16. Tereny obiektów transportu samochodowego (KS)           _______________________13

3.3.17. Tereny zieleni urządzonej i place            _____________________________________14

3.3.18. Tereny rolnicze          ___________________________________________________15

3.3.19. Lasy          ___________________________________________________________16

3.3.20. Tereny zieleni naturalnej i dolin rzecznych (ZN)             __________________________16

3.3.21. Tereny wód powierzchniowych          _______________________________________16

3.4. Wytyczne określania przeznaczenia terenów oraz wskaźników intensywności

wykorzystania terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego               ______17

 

SPIS TABEL

Tab. 1. Istniejąca struktura przestrzenna    ___________________________________________5

Tab. 2. Bilans projektowanych terenów _____________________________________________5

 

          KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

1.      Założenia i cele rozwoju Miasta

 

          Zakłada sie, iż Garwolin będzie nadal pełnił funkcje ośrodka ponadlokalnego z dobrze rozwiniętymi funkcjami nowoczesnej przedsiębiorczości, handlu, usług, oświaty, opieki zdrowotnej, administracji i sądownictwa.

 

          Podstawowe i szczegółowe cele rozwoju miasta Garwolin zostały zdefiniowane w Strategii Rozwoju Miasta Garwolin, przyjętej uchwałą Nr ………… Rady Miasta Garwolin z dnia ………r.

 

„Misją miasta Garwolin jest wielofunkcyjny rozwój zmierzający do stałego podnoszenia warunków życia mieszkańców, poprzez wykorzystanie bliskości aglomeracji warszawskiej, wzmocnienie funkcji stolicy powiatu oraz zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych usług publicznych”.

 

          W świetle przeprowadzonych analiz dla potrzeb zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Garwolina oraz w oparciu o zdefiniowane w Strategii Rozwoju Miasta Garwolin oraz Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Garwolin (Uchwała nr XXVII/171/2005 Rady Miasta Garwolin z dnia 7 lutego 2005 r.) cele rozwoju, zakłada się:

 

1) podniesienie rangi miasta Garwolin, poprzez:

a) wzmocnienie funkcji Garwolina jako centrum powiatu:

- stworzenie platformy współpracy władz samorządowych ziemi garwolińskiej, w której Miasto winno pełnić role lidera,

- wypracowanie wspólnej polityki przestrzennej w zakresie rozwoju terenów inwestycyjnych, w szczególności terenów przemysłowo-usługowych, rozwoju systemów komunikacji i ochrony środowiska,

- podniesieniu atrakcyjności Miasta poprzez:

- rewitalizację terenów wartościowych pod względem kulturowym,

- poprawę jakości zagospodarowania terenów wartościowych pod względem przyrodniczym, rozwój w ich obszarze funkcji sportowo-rekreacyjnych,

- poprawę estetyki Miasta, w szczególności obszarów przestrzeni publicznych,

- rozwój usług o znaczeniu ponadlokalnym: szkół ponadgimnazjalnych, szkolnictwa wyższego, obiektów sportowych, lecznictwa oraz funkcji hotelarsko-gastronomicznych,

b) promocję Miasta;

 

2) wzrost poziomu jakości życia mieszkańców, poprzez:

a) poprawę jakości świadczonych usług publicznych,

b) poprawę stanu środowiska naturalnego - rozwój sieci infrastruktury technicznej, w szczególności kanalizacji sanitarnej i deszczowej, uporządkowanie systemu gospodarki odpadami,

c) obniżenie uciążliwości powodowanych ruchem komunikacyjnym – budowa obwodnic i modernizacja dróg,

d) rozwój zintegrowanego systemu zarządzania Miastem;

 

3) rozwój potencjału gospodarczego, poprzez:

a) stworzenie warunków dla lokalizacji i rozwoju obiektów produkcyjnych o różnej skali, multimodalnych centrów logistycznych,

b) rozwój gospodarki lokalnej opartej na małych i średnich przedsiębiorstwach – uruchomienie Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, umożliwienie rozwoju funkcji usługowych na terenach mieszkaniowych,

c) aktywizację społeczności lokalnej.

 

          Ponadto zakłada się kompleksową odnowę przestrzenną (dotyczącą rozwoju infrastruktury technicznej, sportowo-rekreacyjnej oraz zasobów mieszkaniowych), gospodarczą (poprzez kreowanie korzystnego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości) i społeczną (zapewniającą bezpieczeństwo publiczne i socjalne oraz bogatą ofertę kulturalno-sportową) strategicznych obszarów Miasta.

 

           Realizacja poszczególnych celów strategicznych przyczynić się ma do wielofunkcyjnego, trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta i pośrednio do osiągnięcia celu nadrzędnego, jakim jest zrównoważony rozwój powiatu garwolińskiego a tym samym, województwa mazowieckiego.

 

2.      Kierunki rozwoju i przekształceń struktury funkcjonalno-przestrzennej Miasta

 

           W celu określenia kierunków rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej Miasta, przyjęto zasadę zrównoważonego rozwoju jako generalny kierunek działań.

 

           Realizacja celów rozwoju miasta Garwolina wiąże się w znacznym stopniu z przekształceniem jakościowym i ilościowym zagospodarowania przestrzennego miasta oraz jego funkcjonowaniem. Ze względu na swoje położenie oraz dzięki bardzo dobrze rozwiniętej infrastrukturze technicznej i komunikacyjnej rejon Garwolina przekształca się z typowo rolniczego w rejon przemysłowo-usługowy.

 

           Wskazując kierunki rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej Garwolina, przyjęto jako nadrzędną zasadę kontynuację cech istniejącego zainwestowania w zakresie funkcji oraz parametrów kształtowania zabudowy, uwzględniając zidentyfikowane tendencje rozwojowe oraz potrzeby transformacji funkcjonalnych obszarów.

 

            W zakresie rozwoju procesów urbanizacyjnych zakłada się:

 

1) wzrost znaczenia miasta Garwolin jako centrum powiatu i ośrodka o znaczeniu ponadlokalnym;

 

2) rozwój Miasta jako dogodnego miejsca zamieszkania, rozwoju wytwórczości i usług, w tym związanych z aktywizacją gospodarczą, turystyką i wypoczynkiem, a także jako ośrodka obsługi o znaczeniu ponadlokalnym;

 

3) kształtowanie centrum Miasta jako obszaru wielofunkcyjnego z dominacją funkcji mieszkaniowej i dobrze wykształconą funkcją usługową, z preferencją dla lokalizacji obiektów użyteczności publicznej;

                                                                                     

4) rozwój skoncentrowanych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej, szczególnie w rejonie osiedli: Budzeń, Zawady oraz ulic: Księcia Janusza I i M. Rataja;

 

5) rozwój terenów przemysłowych, składów i magazynów w północno-zachodniej części Miasta, wzdłuż obwodnicy;

 

6) zachowanie pasma rzeki Wilgi o charakterze naturalnym z rozwojem funkcji sportowo-rekreacyjnych.

 

Dla zdefiniowania polityki przestrzennej w zakresie procesów urbanizacyjnych pod względem funkcjonalnym wyróżniono następujące tereny:

 

1) zabudowane i zurbanizowane:

a) tereny wielofunkcyjne centrum,

b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług,

c) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

e) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej,

f) perspektywiczne tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej,

g) tereny zabudowy usługowej,

h) tereny zabudowy usług kultury,

i) tereny zabudowy usług oświaty,

j) tereny zabudowy usług zdrowia,

k) tereny zabudowy usług w zieleni,

l) tereny zabudowy usług sportu i rekreacji,

m) perspektywiczne tereny rozwoju zabudowy usługowej i zieleni urządzonej,

n) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

o) tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług,

p) perspektywiczne tereny rozwoju zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i usług,

q) tereny z możliwością lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,

r) tereny infrastruktury technicznej,

s) tereny komunikacji;

 

2) zieleni urządzonej i place:

a) tereny zieleni urządzonej,

b) tereny ogródków działkowych,

c) cmentarze,

d) strefę zieleni urządzonej w granicach terenów zabudowanych i zurbanizowanych,

e) place;

 

3) rolnicze:

a) grunty orne,

b) użytki zielone,

c) tereny potencjalnych zalesień;

 

4) lasy;

 

5) grunty zadrzewione i zakrzewione;

 

6) zieleni naturalnej i dolin rzecznych;

 

7) wód powierzchniowych;

 

8) zagrożone powodzią - zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1%;

 

9) projektowanych zbiorników retencyjnych.

 

Tab. 1. Istniejąca struktura przestrzenna

 

Rodzaj użytkowania                                                Powierzchnia [ha] Powierzchnia [%]

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna                                   196,22                     8,9

zabudowa zagrodowa, w tym tereny obiektów

produkcyjnych w gospodarstwach rolnych

                                                                                                 30,20                       1,4

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna                                      28,17                       1,3

zabudowa mieszkaniowo –usługowa                                          16,79                        0,8

tereny wielofunkcyjne centrum                                                    5,01                         0,2

tereny usługowe                                                                        42,74                        1,9

tereny sportu i rekreacji                                                             12,37                       0,6

tereny obiektów produkcyjnych, składów,

magazynów i usług

                                                                                                 76,37                        3,5

tereny komunikacji (tereny dróg, parkingów,

dworców, garaży itp.)

                                                                                                 38,38                        1,7

tereny infrastruktury technicznej                                                  10,17                        0,5

tereny zieleni urządzonej                                                             13,08                       0,6

cmentarze                                                                                  7,63                         0,3

tereny ogródków działkowych                                                  24,15                         1,1

lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione                                      59,91                        2,7

wody powierzchniowe                                                           1632,55                       73,9

tereny rolnicze, w tym sady, łaki i pastwiska                               14,27                       0,6

 razem Miasto                                                                      2208                          100

 

źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji obszaru Miasta.

 

Tab. 2. Bilans projektowanych terenów /.../(ze względów technicznych tabeli tej nie możemy pokazać)

 

          Nowoprojektowane tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług koncentrują się głównie w północno-wschodniej oraz południowej części Miasta, w rejonie osiedli: Budzeń, Zawady, Czyszków oraz ulic: Księcia

Janusza I i M. Rataja. Natomiast rozwój terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej wskazano w rejonie ulic: Studzińskiego, Gen. W. Andersa oraz Polnej, Gracjanów i Żeromskiego. Przeciętna wielkość działek w obrębie terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo usługowych wynosi około 1000 m2. W ramach wyznaczonych terenów przewiduje się, iż powstanie około 470 nowych działek przeznaczonych pod tego typu zainwestowanie.

 

          Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług wyznaczono głównie w północno-zachodniej części Miasta, wzdłuż obwodnicy. Przeciętna wielkość działek w obrębie tych terenów wynosi około 2000 m2. Przewiduje sie, iż powstanie około 1600 nowych działek przeznaczonych pod tego typu zainwestowanie.

 

           Po wykorzystaniu wszystkich projektowanych terenów zakłada się uruchomienie, wskazanych w Studium w północno-wschodniej części Miasta, perspektywicznych terenów rozwoju z docelowym przeznaczeniem pod zabudowę:

 

1)mieszkaniowa jednorodzinna rezydencjonalna – ok. 640 nowych działek;

 

2) usługowa i zieleni urządzonej – ok. 125 nowych działek;

 

3) produkcyjna, składów, magazynów i usług – ok. 435 nowych działek.

 

3. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy.

 

3.1. Obszary wymagające przekształceń i rewitalizacji

 

           Wskazuje się obszary wymagające przekształceń i rewitalizacji, oznaczone na rysunku Studium:

 

1) obszary wartościowe pod względem kulturowym – m.in. obszar historycznego centrum miasta Garwolin – celem działań winno być zahamowanie procesów degradacji struktury zabytkowej oraz kształtowanie układu przestrzennego Miasta poprzez rewaloryzację istniejących zasobów;

 

2) obszary osiedli mieszkaniowych – celem działań winno być humanizowanie przestrzeni osiedli poprzez poprawę estetyki przestrzeni publicznych, rozwój infrastruktury społecznej;

 

3) obszary wartościowe pod względem przyrodniczo-krajobrazowym, w szczególności obszar doliny rzeki Wilgi – celem działań winno być zachowanie aktywności przyrodniczej obszaru z jednoczesnym wykorzystaniem dla celów sportowo-rekreacyjnych;

 

3.2. Obszary wyłączone spod zabudowy

 

          Wskazuje się obszary wyłączone z zabudowy pozostające w dotychczasowym użytkowaniu:

 

1) lasy, wymagające prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej;

 

2) tereny użytków zielonych - obszar o wysokim poziomie wód gruntowych, zabezpieczający naturalne równoważenie stosunków wodnych strefa oczyszczania wód;

 

3) tereny zieleni naturalnej dolin rzecznych;

 

4) wody powierzchniowe - dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń związanych z gospodarką wodną (urządzenia małej retencji);

 

3.3. Przeznaczenie terenów. Wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania Terenów

 

3.3.1. Tereny wielofunkcyjne centrum (CUM)

 

          Obszar skupiający głównie funkcje: mieszkaniowe i usługowe, zieleni miejskiej oraz miejskie przestrzenie publiczne. Obszar o dominacji funkcji mieszkaniowej zarówno jedno– jak i wielorodzinnej wraz z funkcjami usługowymi, skupiający usługi „centrotwórcze” (tj.: administracja, kultura, usługi finansowe, usługi noclegowe, gastronomiczne, handel) z preferencją dla lokalizacji obiektów użyteczności publicznej.

 

            Inne dopuszczalne funkcje: tereny zieleni urządzonej wraz z obiektami małej architektury, parkingi, tereny infrastruktury technicznej.

 

            Kształtowanie przestrzeni na tych terenach wymaga:

 

1) intensyfikacji i rozwoju zainwestowania;

2) porządkowania układów urbanistycznych poprzez racjonalne ukształtowanie sieci dróg;

3) porządkowania i rewitalizacji historycznego układu urbanistycznego i form zabudowy, z uwzględnieniem ograniczeń i wytycznych konserwatorskich;

4) podporządkowania wszelkich działań ekspozycji i ochronie dóbr kultury, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi;

5) przekształcenia i rehabilitacji zainwestowania uwzględniającego porządkowanie i intensyfikację zabudowy, wykorzystanie rezerw terenowych do kształtowania estetycznych wnętrz urbanistycznych;

6) kształtowania zabudowy o charakterze śródmiejskim - zwartej, pierzejowej zabudowy;
7) kształtowania estetycznych przestrzeni publicznych o znaczeniu ogólnomiejskim (ulic, placów, parkingów, terenów zieleni itp.);

8) dbałości o ład i kompozycję przestrzenną poprzez ustalenie (w planach miejscowych) form zabudowy;

9) wykluczenia możliwości rozwoju zabudowy naruszającej zabytkowy układ urbanistyczny, gabaryty i charakter przestrzenny;

10) przekształcenia lub usunięcia obiektów zdegradowanych i dysharmonijnych;

11) wykorzystania istniejących zasobów (zwłaszcza zabytkowych) dla lokalizacji usług o charakterze „centro-twórczym” (zróżnicowany w profilu handel, gastronomia, usługi noclegowe, finansowe, administracja, kultura, oświata);

12) koncentracji funkcji usługowych w parterach budynków;

13) rozwoju wyposażenia terenu w niezbędne urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.

 

          Postulowany standard zabudowy i zagospodarowania działek:

 

1) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki - co najmniej 10%, wyjątkowo 0%;

2) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 0,2 - 0,8, wyjątkowo do 1,0;

3) wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej – nie większa niż 16,0 m,

4) ograniczenie wysokości nie dotyczy elementów architektonicznych typu wieże, wieżyczki oraz budynków kultu religijnego.

 

3.3.2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (MNU)

 

           Obszar skupiający głównie funkcje mieszkaniowej jednorodzinnej i towarzyszących im usług, zieleni urządzonej oraz lokalnych przestrzeni publicznych.

 

            Inne dopuszczalne funkcje: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o skali odpowiadającej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny sportu, tereny infrastruktury technicznej, parkingi, garaże.

 

             Kształtowanie przestrzeni na tych terenach wymaga:

 

1) intensyfikacji i rozwoju zainwestowania;

2) ograniczenie dopuszczenia lokalizacji usług do usług o uciążliwościach zamykających się w granicach terenów, do którego inwestor posiada tytuł prawny, nie stwarzających zagrożeń w zakresie emisji zanieczyszczeń, hałasu i wibracji, przy czym funkcje usługowe mogą być realizowane jako wyłączne lub współistniejące z zabudową mieszkaniową na

działce;

3) porządkowania układów urbanistycznych poprzez racjonalne ukształtowanie sieci dróg;

4) kształtowania lokalnych estetycznych przestrzeni publicznych;

5) dbałości o ład i kompozycje przestrzenna poprzez ustalenie w planach miejscowych szczegółowych warunków kształtowania zabudowy;

6) rozwoju wyposażenia terenów w niezbędne urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.

 

             Postulowany standard zabudowy i zagospodarowania działek:

 

1) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki - nie mniejszy niż:

a) dla działek o powierzchni poniżej 800 m – 20%,

b) dla działek o powierzchni 800 – 1500 m – 30%,

c) dla działek o powierzchni powyżej 1500 m – 50%;

 

2) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki – nie większy niż:

a) dla działek o powierzchni poniżej 800 m – 0,4,

b) dla działek o powierzchni 800 – 1500 m – 0,3,

c) dla działek o powierzchni powyżej 1500 m – 0,2;

 

3) minimalna powierzchnia nowej działki – nie mniejsza niż 800 m;

 

4) wysokość budynków – nie większa niż 12,0 m, w obszarze centrum – nie większa

niż 16,0 m.

 

3.3.3. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW)

 

            Obszar o dominacji funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

            Inne dopuszczalne funkcje: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o skali odpowiadającej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, usługi nieuciążliwe, tereny zieleni urządzonej, tereny sportu, tereny infrastruktury technicznej, parkingi, garaże oraz lokalne przestrzenie publiczne.

 

             Kształtowanie przestrzeni na tych terenach wymaga:

 

1) intensyfikacji i rozwoju zainwestowania;

2) porządkowania istniejącej zabudowy, wykorzystania rezerw terenowych do kształtowania estetycznych wnętrz urbanistycznych;

3) ograniczenie dopuszczenia lokalizacji usług do usług o uciążliwościach zamykających się w granicach terenów, do którego inwestor posiada tytuł prawny, nie stwarzających zagrożeń w zakresie emisji zanieczyszczeń, hałasu i wibracji;

4) kształtowania lokalnych estetycznych przestrzeni publicznych;

5) dbałości o ład i kompozycje przestrzenna poprzez ustalenie w planach miejscowych szczegółowych warunków kształtowania zabudowy;

6) porządkowania układów urbanistycznych poprzez racjonalne ukształtowanie sieci dróg;

7) wyposażenia terenu w niezbędne urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.

 

           Postulowany standard zabudowy i zagospodarowania działek:

 

1) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki - nie mniejszy niż:

a) dla działek o powierzchni poniżej 800 m – 20%,

b) dla działek o powierzchni 800 – 1500 m – 30%,

c) dla działek o powierzchni powyżej 1500 m – 50%;

 

2) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki – nie większy niż:

a) dla działek o powierzchni poniżej 800 m – 0,4,

b) dla działek o powierzchni 800 – 1500 m – 0,3,

c) dla działek o powierzchni powyżej 1500 m – 0,2;

 

3) minimalna powierzchnia nowej działki – nie mniejsza niż 800 m;

 

4) wysokość budynków – nie większa niż 12,0 / 16,0 m.

 

3.3.4. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN)

 

           Obszar o dominacji funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z funkcjami towarzyszącymi: nieuciążliwych usług, zieleni urządzonej oraz lokalnych przestrzeni publicznych.

 

           Inne dopuszczalne funkcje: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o skali odpowiadającej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny sportu, tereny infrastruktury technicznej.

 

            Kształtowanie przestrzeni na tych terenach wymaga:

 

1) intensyfikacji i rozwoju zainwestowania;

2) kształtowania lokalnych estetycznych przestrzeni publicznych;

3) dopuszczenia lokalizacji usług o uciążliwościach zamykających się w granicach terenów, do którego inwestor posiada tytuł prawny, nie stwarzających zagrożeń w zakresie emisji zanieczyszczeń, hałasu i wibracji, przy czym powierzchnia użytkowa pomieszczeń związanych z funkcją usługową nie może być większa niż 30% ogólnej powierzchni użytkowej zabudowy na działce;

4) lokalizacji usług jako funkcji towarzyszących zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej;

5) porządkowania układów urbanistycznych poprzez racjonalne ukształtowanie sieci dróg;

6) dbałości o ład i kompozycje przestrzenna poprzez ustalenie w planach miejscowych szczegółowych warunków kształtowania zabudowy;

7) wyposażenia terenu w niezbędne urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.

 

            Postulowany standard zabudowy i zagospodarowania działek:

 

1) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki - nie mniejszy niż:

d) dla działek o powierzchni poniżej 800 m – 20%,

e) dla działek o powierzchni 800 – 1500 m – 30%,

f) dla działek o powierzchni powyżej 1500 m – 50%;

2) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki – nie większy niż:

d) dla działek o powierzchni poniżej 800 m – 0,4,

e) dla działek o powierzchni 800 – 1500 m – 0,3,

f) dla działek o powierzchni powyżej 1500 m – 0,2;

3) minimalna powierzchnia nowej działki – nie mniejsza ni_ 800 m;

4) wysokość budynków – nie większa niż 12,0 m.

 

3.3.5. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej (MNR)

 

          Obszar o dominacji funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej.

 

          Inne dopuszczalne funkcje: nieuciążliwe usługi, tereny zieleni urządzonej, tereny sportu, tereny infrastruktury technicznej.

 

           Kształtowanie przestrzeni na tych terenach wymaga:

 

1) kształtowania lokalnych estetycznych przestrzeni publicznych;

2) dopuszczenia lokalizacji usług o uciążliwościach zamykających się w granicach terenów, do którego inwestor posiada tytuł prawny, nie stwarzających zagrożeń w zakresie emisji zanieczyszczeń, hałasu i wibracji, przy czym powierzchnia użytkowa pomieszczeń związanych z funkcją usługową nie może być większa niż 30% ogólnej powierzchni użytkowej zabudowy na działce;

3) lokalizacji usług jako funkcji towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, służących bezpośredniej obsłudze zabudowy mieszkaniowej;

4) porządkowania układów urbanistycznych poprzez racjonalne ukształtowanie sieci dróg;

5) dbałości o ład i kompozycje przestrzenna poprzez ustalenie w planach miejscowych szczegółowych warunków kształtowania zabudowy;

6) wyposażenia terenu w niezbędne urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.

 

            Postulowany standard zabudowy i zagospodarowania działek:

 

1) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki - nie mniejszy niż 50%;

2) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki – nie większy niż 0,2;

3) minimalna powierzchnia nowej działki – nie mniejsza niż 1500 m;

4) wysokość budynków – nie większa niż 12,0 m.

 

3.3.6. Perspektywiczne tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Rezydencjonalnej

 

          Perspektywiczne tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej.

 

          Zakłada się, iż tereny te stanowić będą rezerwy i zostaną uwolnione po wyczerpaniu się wolnych przestrzeni na pozostałych terenach wyznaczonych w Studium.

 

          Tereny powinny pozostać w dotychczasowym użytkowaniu do czasu zagospodarowania ich zgodnie z perspektywicznym przeznaczeniem. W ich granicach nie powinno być lokalizowane zainwestowanie będące w kolizji z założonymi kierunkami rozwoju.

 

            Docelowe zasady zagospodarowania zgodnie z założeniami dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej.

 

3.3.7. Tereny zabudowy usługowej (U)

 

            Obszar o dominującej funkcji usługowej.

 

            Inne dopuszczalne funkcje: zabudowa mieszkaniowa, tereny zieleni urządzonej wraz z obiektami małej architektury, parkingi, garaże, tereny infrastruktury technicznej oraz lokalne przestrzenie publiczne.

 

            Wyróżniono tereny:

 

1) usług oświaty (UO) – wskazano tereny istniejących obiektów usług oświaty. Planowane działania obejmują utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy. Dopuszcza się rezygnację z funkcji usług oświaty, na rzecz innych usług publicznych;

 

2) usług kultury (UK) – wskazano tereny istniejących obiektów sakralnych: kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego oraz kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. Nowe obiekty sakralne mogą być lokalizowane na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową lub usługi;

 

3) usług zdrowia (UZ) – wskazano tereny istniejących obiektów usług zdrowia. Planowane działania obejmują utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy. Dopuszcza się rezygnacje z funkcji usług oświaty, na rzecz innych usług publicznych;

 

4) pozostałe usługi (U).

 

           Kształtowanie przestrzeni na tych terenach wymaga:

 

1) porządkowania istniejącej zabudowy;

2) intensyfikacji i rozwoju zainwestowania;

3) porządkowania układów urbanistycznych poprzez racjonalne ukształtowanie sieci dróg;

4) kształtowania estetycznych przestrzeni publicznych o znaczeniu ogólno-miejskim (ulic, placów, parkingów, terenów zieleni itp.);

5) wykluczenia możliwości rozwoju zabudowy naruszającej zabytkowy układ urbanistyczny, gabaryty i charakter przestrzenny;

6) dbałości o ład i kompozycje przestrzenna poprzez ustalenie w planach miejscowych form zabudowy;

7) dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej, przy czym nie dopuszcza się lokalizacji pomieszczeń związanych z funkcją mieszkaniową w parterach budynków a ich powierzchnią użytkową nie może być większa niż 30% ogólnej powierzchni użytkowej zabudowy na działce;

8) rozwoju wyposażenia terenu w niezbędne urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.

 

           Postulowany standard zabudowy i zagospodarowania działek:

 

1) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki – nie mniejszy niż 20%;

2) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki – nie większy niż 0,6;

3) minimalna powierzchnia nowej działki – nie mniejsza niż 800 m;

4) wysokość budynków – nie większa niż 16,0 m;

5) dla obiektów sakralnych forma zabudowy kształtowana indywidualnie.

 

3.3.8. Tereny usług w zieleni (UZP)                 

 

        Obszar o dominującej funkcji usług publicznych w zieleni.

 

        Inne funkcje dopuszczalne: tereny zieleni urządzonej wraz z obiektami małej architektury, tereny infrastruktury technicznej, parkingi.

 

         Kształtowanie przestrzeni na tych terenach wymaga:

 

1) intensyfikacji i rozwoju zainwestowania;

2) porządkowania układów urbanistycznych poprzez racjonalne ukształtowanie sieci dróg;

3) kształtowania estetycznych przestrzeni publicznych o znaczeniu ogólno-miejskim (ulic, placów, parkingów, terenów zieleni itp.);

4) wzbogacenia terenu zielenią – tworzenie w otoczeniu zabudowy kompleksów zieleni użytkowej i ozdobnej;

5) nasadzeń zielenią  w y s o k ą  minimum 30% powierzchni terenu;

 

          Postulowany standard zabudowy i zagospodarowania działek:

 

1) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki – nie mniejszy niż 50%;

2) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki – nie większy niż 0,2;

3) minimalna powierzchnia nowej działki – nie mniejsza niż 800 m;

4) wysokość budynków – nie większa niż 16,0 m.

 

3.3.9. Tereny usług sportu i rekreacji (US)

 

          Obszar o funkcji usług sportu i rekreacji realizowanych w otwartym terenie wraz z towarzyszącymi im obiektami i urządzeniami oraz tereny obiektów i urządzeń sportowych towarzyszących zabudowie usług oświaty.

 

           Inne dopuszczalne funkcje: usługi związane z obsługą rekreacji i wypoczynku tj.: gastronomia, hotelarstwo, pensjonaty, usługi kultury, tereny zieleni urządzonej wraz z obiektami małej architektury, parkingi, tereny infrastruktury technicznej.

 

           Kształtowanie przestrzeni na tych terenach wymaga:

 

1) modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów i urządzeń sportowych;

2) lokalizacji nowych obiektów i urządzeń (tj. wielofunkcyjne boiska, place zabaw, pływalnie, lodowiska, ścieżki rowerowe itp.) z poszanowaniem wymogów ochrony walorów przyrodniczych terenu;

3) rozwoju wyposażenia terenu w niezbędne urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;

4) uwzględnienia ograniczeń wskazanych dla obszarów zagrożonych powodzią.

 

           Postulowany standard zabudowy i zagospodarowania działek:

 

1) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki – nie mniejszy niż:

a) 30% dla terenów o charakterze sportowym (boiska utwardzone)

b) 80% dla terenów rekreacyjnych;

 

2) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki – nie większy niż :

a) 0,4 dla terenów o charakterze sportowym (boiska utwardzone),

b) 0,1 dla terenów rekreacyjnych;

 

3) wysokość budynków – nie większa niż 12,0 m. Ograniczenie nie dotyczy instalacji, urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych – forma obiektów winna być kształtowana indywidualnie.

 

3.3.10. Perspektywiczne tereny rozwoju zabudowy usługowej i zieleni urządzonej

 

          Perspektywiczne tereny rozwoju zabudowy usługowej i zieleni urządzonej. Zakłada się, iż tereny te stanowić będą rezerwy i zostaną uwolnione po wyczerpaniu się wolnych przestrzeni na pozostałych terenach wyznaczonych w Studium.

 

          Tereny powinny pozostać w dotychczasowym użytkowaniu do czasu zagospodarowania ich zgodnie z perspektywicznym przeznaczeniem. W ich granicach nie powinno być lokalizowane zainwestowanie będące w kolizji z założonymi kierunkami rozwoju.

 

          Docelowe zasady zagospodarowania zgodnie z założeniami dla terenów zabudowy usług w zieleni.

 

3.3.11. Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P)

 

           Obszar o dominującej funkcji produkcyjnej, składowej i magazynowej.

 

           Inne dopuszczalne funkcje: tereny zieleni urządzonej, parkingi, garaże, tereny infrastruktury technicznej.

 

           Kształtowanie przestrzeni na tych terenach wymaga:

 

1) intensyfikacji i rozwoju zainwestowania;

2) porządkowania istniejącej zabudowy;

3) rozwoju wyposażenia terenu w niezbędne urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej;

4) ograniczenia uciążliwości prowadzonej działalności w zakresie emisji zanieczyszczeń, zapachów, hałasu i wibracji do granic własnego terenu, przy czym dopuszczalne jest wyznaczenie strefy przemysłowej – uciążliwości powinny zamykać się w granicach strefy;

5) realizacji zabezpieczeń w postaci m.in. pasów zieleni izolacyjnej od granic terenów przeznaczonych pod lokalizacje zabudowy mieszkaniowej.

 

             Postulowany standard zabudowy i zagospodarowania działek:

 

1) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki – nie mniejszy niż 10%;

2) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki – nie przekraczający 0,7;

3) minimalna powierzchnia nowej działki – nie mniejsza niż 10 000 m;

4) wysokość budynków – nie większa niż 16,0 m. Dopuszcza się przekroczenie wysokości w sytuacji uwarunkowanej potrzebami technologicznymi prowadzonej działalności.

 

3.3.12. Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług (PU)

 

            Obszar o dominacji funkcji produkcyjnej, składów, magazynów i usług.

 

             Inne dopuszczalne funkcje: tereny zieleni urządzonej, parkingi, garaże, tereny infrastruktury technicznej.

 

             Dopuszczalna lokalizacja funkcji mieszkaniowej w granicach działek dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych właściciela obiektu produkcyjnego lub usługowego nie zaliczonego do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych.

 

             Kształtowanie przestrzeni na tych terenach wymaga:

 

1) rozwoju i intensyfikacji zainwestowania;

2) porządkowania istniejącej zabudowy;

3) rozwoju wyposażenia terenu w niezbędne urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej;

4) ograniczenia uciążliwości prowadzonej działalności w zakresie emisji zanieczyszczeń, zapachów, hałasu i wibracji do granic własnego terenu;

5) realizacji zabezpieczeń w postaci m.in. pasów zieleni izolacyjnej od granic terenów przeznaczonych pod lokalizacje zabudowy mieszkaniowej.

 

             Postulowany standard zabudowy i zagospodarowania działek:

 

1) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki – nie mniejszy niż 10%;

2) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki – nie przekraczający 0,6;

3) minimalna powierzchnia nowej działki – nie mniejsza niż 5 000 m;

4) wysokość budynków – nie większa niż 12,0 m. Dopuszcza sie przekroczenie wysokości w sytuacji uwarunkowanej potrzebami technologicznymi prowadzonej działalności.

 

3.3.13. Perspektywiczne tereny rozwoju zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i usług

 

          Perspektywiczne tereny rozwoju zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i usług.

 

          Zakłada się, iż tereny te stanowić będą rezerwy i zostaną uwolnione po wyczerpaniu się wolnych przestrzeni na pozostałych terenach wyznaczonych w Studium. Tereny powinny pozostać w dotychczasowym użytkowaniu do czasu zagospodarowania ich zgodnie z perspektywicznym przeznaczeniem. W ich granicach nie powinno być lokalizowane zainwestowanie będące w kolizji z założonymi kierunkami rozwoju.

 

           Docelowe zasady zagospodarowania zgodnie z założeniami dla terenów obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług.

 

3.3.14. Tereny z możliwością lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (UC)

 

            W granicach administracyjnych miasta Garwolin przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

 

           Tereny z możliwością lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wyznaczono w granicach terenów usługowych oraz obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług. Przy lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 obowiązują odpowiednio warunki zagospodarowania określone dla tych terenów.

 

3.3.15. Tereny infrastruktury technicznej (I)

 

            Tereny lokalizacji urządzenia gospodarki wodnej, ściekowej, elektroenergetycznej, cieplnej, gazowniczej, gospodarki odpadami, urządzenia specjalne.

 

              Dopuszcza się adaptację, modernizację i rozbudowę istniejących oraz budowę nowych urządzeń i obiektów związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej.

 

            Sposób kształtowania zainwestowania i forma zabudowy ścisle dostosowany do wymogów technologicznych.

 

3.3.16. Tereny obiektów transportu samochodowego (KS)

 

           Wskazano tereny istniejących obiektów transportu samochodowego – dworca autobusowego przy ul. Kościuszki.

 

           Kształtowanie przestrzeni na tych terenach wymaga:

 

1) porządkowania istniejącej zabudowy, z możliwością rozbudowy;

2) wykluczenia możliwości rozwoju zabudowy naruszającej zabytkowy układ urbanistyczny, gabaryty i charakter przestrzenny;

3) dbałości o ład i kompozycje przestrzenna poprzez ustalenie w planach miejscowych form zabudowy.

 

           Postulowany standard zabudowy i zagospodarowania działek:

 

1) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki – nie mniejszy niż 10%;

2) forma zabudowy kształtowana indywidualnie;

3) wysokość budynków – nie większa niż 9,0 m.

 

3.3.17. Tereny zieleni urządzonej i place

 

           W ramach terenów zieleni urządzonej wyróżniono w Studium:

1) tereny zieleni urządzonej (ZP);

2) tereny ogródków działkowych (ZD);

3) cmentarze (ZC);

4) strefę zieleni w granicach terenów zurbanizowanych.

 

             Niezależnie od wskazań przeznaczenia terenu na cele związane z realizacja terenów zieleni urządzonej powinny one być lokalizowane, jeśli tylko warunki terenowe na to pozwalają, w granicach terenów:

 

1) przeznaczonych pod zabudowę – związaną zarówno z zabudową mieszkaniową, usługami lub produkcja;

2) rolniczych.

 

             Decyzja o lokalizacji terenu zieleni urządzonej niewskazanej w Studium do ustalenia w ramach opracowania planu miejscowego.

 

            Dla terenów zieleni urządzonej (ZP) wskazuje się:

 

1) urządzenie ogólno-dostępnych terenów zieleni miejskiej;

2) porządkowanie i rewitalizację istniejącego drzewostanu z uwzględnieniem, w granicach wyznaczonych stref, ograniczeń i wytycznych konserwatorskich;

3) lokalizację obiektów i urządzeń związanych z rekreacją i wypoczynkiem;

4) kształtowanie ciągów spacerowych i ścieżek rowerowych;

5) obowiązek zachowania minimum 80% terenu jako powierzchnie biologicznie czynna.

 

            Tereny ogródków działkowych (ZD) wskazuje sie jako obszary uzupełniające funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta. Dla terenów ogródków działkowych wskazuje się:

 

1) jako podstawowy kierunek działań – zachowanie, porządkowanie i rewaloryzacje;

2) możliwość przekształcenia na tereny zieleni urządzonej lub tereny sportu i rekreacji;

3) lokalizacje wyłącznie obiektów tymczasowych;

4) obowiązek zachowania minimum 70% terenu jako powierzchnia biologicznie czynna.

 

            Tereny cmentarzy (ZC) wskazano w granicach istniejącego czynnego cmentarza przy ul. Cmentarnej wraz z planowaną rezerwą terenu dla jego rozbudowy. Kształtowanie przestrzeni w jego obrębie wymaga:

 

1) zachowania, porządkowania i rewitalizacji z podporządkowaniem wszelkich działań ekspozycji i ochronie dóbr kultury, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi;

2) dbałości o ład i kompozycje przestrzenna poprzez ustalenie (w planach miejscowych) form zabudowy;

3) konieczność opracowania całościowego projektu zagospodarowania;

4) wykluczenia możliwości rozwoju zabudowy naruszającej zabytkowy układ urbanistyczny, gabaryty i charakter przestrzenny;

5) lokalizacji obiektów i urządzeń służących obsłudze cmentarza (parkingi, zakłady pogrzebowe i kamieniarskie, kwiaciarnie itp.);

6) przyjęcia dla terenów przylegających do granic cmentarza zasady zagospodarowania zapewniającą jego właściwą ekspozycję;

7) przekształcenia lub usunięcia obiektów zdegradowanych i dysharmonijnych;

8) zachowania rezerw terenu dla powiększenia cmentarza, dopuszcza się zagospodarowanie terenu jako zieleń urządzona;

9) zachowania strefy ochrony sanitarnej w otoczeniu cmentarza, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

 

            Postulowany standard zabudowy i zagospodarowania działek:

 

1) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki z obiektami służącymi obsłudze cmentarza – nie mniejszy niż 30%;

2) forma zabudowy:

a) wysokość obiektów i urządzeń służących obsłudze cmentarza - nie większa niż 10,0 m,

b) forma kaplic, domów pogrzebowych kształtowana indywidualnie w nawiązaniu do lokalnej tradycji budowlanej;

3) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki – nie większy niż 0,4;

4) minimalna powierzchnia nowej działki – nie mniejsza niż 800 m;

5) minimum 10% terenu należy urządzić jako teren zielony z nasadzeniami zielenią  w y s o k ą  z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich.

 

            Wyznacza się strefę zieleni urządzonej w granicach terenów zabudowanych i zurbanizowanych w granicach terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mieszkaniową jednorodzinną i usług oraz zabudowę produkcyjno-usługową.

 

            Dla strefy zieleni urządzonej w granicach terenów zabudowanych i zurbanizowanych wskazuje się:

 

1) zachowanie funkcji przyrodniczej, głównie w obrębie obniżeń dolinnych cieków i rowów;

2) szczegółowy zasięg strefy oraz ograniczenia w zakresie zagospodarowania do ustalenia w planie miejscowym;

3) dążenie do maksymalnego zachowania funkcji przyrodniczych terenu, poprzez:

a) urządzenie/pozostawienie terenu jako zielonego,

b) ograniczenie lokalizacji zabudowy – wykluczenie lokalizacji lub pozostawienie możliwie jak najwyższego udziału powierzchni biologicznie czynnej,

c) zachowanie naturalnych kierunków przepływu wód powierzchniowych.

 

           Dla placów – PL (wyznaczono plac w centrum Miasta, w obrębie ulic: Kościuszki, Senatorskiej, Nadwodnej i Krótkiej) wskazuje się:

 

1) jako podstawowy kierunek działań – zachowanie, porządkowanie i rewaloryzacje zgodnie z ograniczeniami i wytycznymi konserwatorskimi;

2) uporządkowanie zieleni, dostosowanie jej do podstawowej funkcji terenu – placu miejskiego;

3) ograniczenie ruchu samochodowego;

4) urządzenie nawierzchni w sposób umożliwiający poruszanie sie osobom niepełnosprawnym ruchowo.

 

3.3.18. Tereny rolnicze

 

           Tereny rolnicze obejmują:

1) grunty orne;

2) użytki zielone;

3) obszary potencjalnych zalesień.

 

          Obszary gruntów ornych (R) wskazuje sie jako obszary łączące funkcje rolne, leśne, rozproszonej zabudowy zagrodowej oraz funkcje małej retencji. Obszar jest preferowany do zachowania funkcji rolnej. Na terenach tych dopuszczalna jest lokalizacja zabudowy zagrodowej i związanej z produkcją rolną. Działalność rolnicza winna być prowadzona zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Lokalizacja nowej zabudowy zagrodowej oraz obiektów produkcyjnych w gospodarstwach rolnych dopuszczalna w gospodarstwach rolnych przekraczających średnią wielkość gospodarstwa w Mieście. Nie dopuszcza się lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

  

           W granicach gruntów o niskiej przydatności rolniczej zakłada się rezygnację z prowadzenia upraw na rzecz wprowadzenia zalesień.

 

          Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, komunikacji, obiektów i urządzeń służących retencjonowaniu wód, obiektów i urządzeń związanych z wykorzystywaniem energii ze źródeł odnawialnych. Nie przewiduje się możliwości lokalizacji na terenie Miasta elektrowni wiatrowych.

 

            Postulowany standard zabudowy i zagospodarowania terenów: