27 listopada 2022r. Imieniny: Waleriana, Wirgiliusza, Ody
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Sprawozdanie finansowe '2010

 

http://www.czasgarwolina.pl          Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ wykonawczy miasta (burmistrz) ma obowiązek w terminie do dnia 31 marca przedstawić organowi stanowiącemu (rada miasta) sprawozdanie z wykonania budżetu za rok poprzedni. W ubiegłym tygodniu takie właśnie sprawozdanie trafiło od rady miasta.

 

          Ze sprawozdania wynika, że dochody miasta zostały wykonane w 95% i wyniosły 37 970 500, 62 zł, a więc były niższe od zaplanowanych o 1 843 605,38 zł.  Dobrze wypadły dochody podatkowe, w tym udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, słabo dochody ze sprzedaży mienia miejskiego, przede wszystkim miejskich nieruchomości, które nie znalazły chętnych do nabycia podczas zorganizowanych w ubiegłym roku przetargów. Zostały wykonane tylko w 51%, zaś kwota uzyskana ze sprzedaży to 1 106 116,72 zł.

 

           Wydatki budżetu zamknęły się kwotą 39 242 461,69 zł co podobnie jak w przypadku dochodów stanowi 95% zaplanowanych wydatków. Wydatki były niższe od zaplanowanych o kwotę 2 121 644,31 zł. Ze sprawozdania wynika, że wydatki bieżące zostały w ciągu poprzedniego roku ograniczone w stosunku do zaplanowanych o 1 261 316,12 zł, a wydatki na inwestycje o 860 328,19 zł.

 

          Dzięki takiemu wykonaniu budżetu zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 1 550 000 zł uległ zmniejszeniu o 278 038,93 zł i faktycznie wyniósł 1 271 961,07 zł. Deficyt został pokryty zaciągniętym na ten cel kredytem. Po uwzględnieniu przychodów i rozchodów budżetu (zaciągnięto 204 803 zł kredytu mniej niż zaplanowano) wynik finansowy budżetu wyniósł 73 235,45 zł.

 

           Zadłużenie Garwolina na koniec ubiegłego roku wyniosło 7 721 250,20 zł. Blisko połowa tej kwoty to zobowiązania wynikające z obligacji wyemitowanych przez miasto.

 

           Przedłożenie radzie miasta przez burmistrza sprawozdania z wykonania budżetu za rok poprzedni jest elementem rozpoczynającym procedurę udzielenia burmistrzowi absolutorium.

 

            W tym roku po raz pierwszy procedura ta odbywać się będzie w oparciu o przepisy nowej ustawy o finansach publicznych (art. 269-271). Nowym elementem procedury jest przekazanie przez burmistrza radzie miasta dodatkowo sprawozdania finansowego, które ustawa odróżnia od sprawozdania z wykonania budżetu o którym była mowa wyżej. Przekazanie sprawozdania finansowego radzie zgodnie z art. 270 powinno nastąpić do dnia 31 maja. Następnie obydwa sprawozdania z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej trafią pod obrady Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Garwolina, która w terminie do 15 czerwca przedstawi radzie miasta wniosek w sprawie absolutorium dla burmistrza. Rada miasta najpóźniej w dniu 30 czerwca podejmie uchwałę o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium burmistrzowi miasta z wykonania budżetu za rok poprzedni.

 

           Dotychczas cała procedura wymagała przedłożenia radnym jedynie sprawozdania z wykonania budżetu, co następowało do 20 marca. Natomiast uchwałę w sprawie absolutorium  radni musieli podjąć do końca kwietnia roku następującego po roku budżetowym. Teraz dojdzie radzie miasta dodatkowo rozpatrzenie sprawozdania finansowego, a cała procedura ulegnie wydłużeniu o 2 miesiące. Na wynik głosowania w sprawie absolutorium dla burmistrza przyjdzie nam więc jeszcze trochę poczekać.

Michał Rękawek