20 maja 2022r. Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Bronimira
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Michał Rękawek o podatkach miejskich '2012

Nie będzie podwyżki podatków miejskich

 
           
Podatki od nieruchomości położonych na terenie Garwolina stanowią około 10% dochodów budżetu Miasta. Decyzję w sprawie wysokości tych podatków  w formie uchwały podejmuje corocznie Rada Miejska Garwolina. Jedynym ograniczeniem ich wysokości  są ustalane przez Ministra Finansów stawki maksymalne, których radzie miejskiej przekroczyć nie wolno.

           Obecnie stawki podatkowe obowiązujące w Garwolinie sytuują się na poziomie ok. 60% w stosunku do stawki maksymalnej ustalonej przez Ministra Finansów. W Garwolinie stawki podatków od nieruchomości od roku 2003 nie były podwyższane. Przeciwnie, w ubiegłym roku rada miejska jednogłośnie obniżyła o 5% podatek od nieruchomości mieszkaniowych na terenie miasta. 

           Dlaczego więc nasze podatki od nieruchomości od kilku już lat nie wzrastają? Jednym z powodów jest to, że hołdujące prawicowym ideom Stowarzyszenie dla Garwolina, które od roku 2006 ma większość w radzie miejskiej generalnie jest przeciwne - jak każde ugrupowanie prawicowe - podnoszeniu podatków. Innym, już stricte ekonomicznym powodem jest fakt, iż blisko 50% wpływów z tych podatków to wpływy od nieruchomości lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.  A więc wpływy podatków od prowadzących działalność gospodarczą na terenie Garwolina w każdej dozwolonej prawem formie z wykorzystaniem do tego celu nieruchomości.  SdG stoi na stanowisku, że nie należy obciążać zbytnio tych, których działalność nie tylko daje pracę mieszkańcom Garwolina i wpływy z podatków od nieruchomości i środków transportowych budżetowi Miasta, ale powoduje także wpływy w wysokości około 35% dochodów budżetu Miasta w postaci udziału w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

             W roku 2011 wpływy te wyniosły ponad 2 mln zł więcej - niż zgodnie z wyliczeniem Ministra Finansów - przyjęto w uchwale budżetowej. Była to zwyżka głównie w udziale w podatku dochodowym od osób prawnych, a więc wpływy od dużych przedsiębiorców prowadzących swoją działalność głównie w formie spółek prawa handlowego. Czy Miasto podnosząc podatki od nieruchomości związanych w tym wypadku z prowadzeniem działalności gospodarczej powinno ukarać  ich tymi wyższymi podatkami za to, że ich działalność w roku 2011 przyniosła Miastu tak znaczne, a nie przewidziane w budżecie dochody?

             Pomimo przytoczonych powyżej argumentów przemawiających za niepodnoszeniem podatków Stowarzyszenie dla Garwolina w bieżącym roku po burzliwej wewnętrznej dyskusji, konsultacjach przeprowadzonych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Garwolina Marka Jańca z Burmistrzem Garwolina Tadeuszem Mikulskim oraz Skarbnikiem Miasta Katarzyną Nozdryn-Płotnicką, mając na względzie zminimalizowanie kosztów kredytu na basen, który w kwocie 13 825 000 zł zostanie przez Miasto zaciągnięty do końca bieżącego roku wystąpiło z inicjatywą jednorazowego w tej kadencji podniesienia wszystkich podatków od nieruchomości o 10%.

           Celem tej podwyżki było zaciągnięcie kredytu na 5 lat, przy którym to okresie kredytowania odsetki wyniosłyby 2 375 905 zł, nie zaś na lat 20 jak zaproponował burmistrz przy kosztach kredytu w granicach 9 061 237 zł (ostatecznie w związku z rozstrzygnięciem przetargu na kredyt  jego  koszt  ma wynieść  6 738 947 zł - ostateczny koszt kredytu zaciągniętego na 5 lat zakładając takie same warunki, na jakich rozstrzygnięto przetarg byłby również zdecydowanie niższy). Jakby nie patrzeć kredyt na lat 20 podraża koszt budowy basenu o co najmniej 5 mln zł.  Zaproponowana przez SdG podwyżka podatków miała przynieść corocznie 365 tys. zł, co w latach 2012-2016, a więc okresie proponowanego pięcioletniego  kredytowania  miało przynieść dodatkowe wpływy do budżetu w wysokości 1 825 000 zł i pokryć 77% odsetek należnych bankowi za korzystanie w tym okresie z kredytu.

          Burmistrz Mikulski ostatecznie przeciwstawił się propozycji SdG i doprowadził do podjęcia uchwały o zaciągnięciu kredytu na 20 lat z dużo wyższymi  odsetkami. W tej sytuacji Stowarzyszenie dla Garwolina wycofało się ze swojej propozycji jednorazowego w tej kadencji podniesienia podatków, którego celem miało być znaczne zmniejszenie kosztów kredytu zaciągniętego na budowę basenu.  Krótko mówiąc cel podwyżki – zmniejszenie kosztów kredytu odpadł przy 20-letnim okresie kredytowania.

            W tej sytuacji spore zdziwienie radnych SdG wywołało pismo burmistrza Tadeusza Mikulskiego z dnia 7 listopada 2011 roku w którym  wystąpił on z wnioskiem do rady miejskiej o podwyższenie w roku 2012 wszystkich podatków od nieruchomości  i środków transportowych o 5%, natomiast podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 8%, co miałoby przynieść Miastu kwotę rzędu około 300 tys. zł rocznie.  Kwota ta zgodnie z pismem burmistrza powinna nie pozwolić na zahamowanie rozwoju Miasta. Argumentacja nieco dziwna, gdyż kwota ta, to zaledwie 0,7% dochodów budżetu Miasta i co najwyżej może ona zabezpieczyć podwyżki wynagrodzeń w Urzędzie Miasta czy też załatanie drobnych dziur w nawierzchniach ulic po zimie, ale budżetowi Garwolina w okresie budowy basenu i spłaty kredytu zaciągniętego na jego budowę wraz z odsetkami nie jest w żaden sposób nadać rozwojowego charakteru.

            W zestawieniu z tegoroczną zwyżką wpływów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, która wyniosła blisko 5% tegorocznych, zaplanowanych dochodów budżetowych zaproponowana przez burmistrza podwyżka podatków wypada po prostu blado. Wyhamowaniu rozwoju Garwolina mogą skutecznie przeciwdziałać właśnie wpływy z udziałów w podatkach dochodowych, co związane jest z koniecznością przyciągnięcia poważnych inwestorów, którzy na terenie naszego Miasta zdecydują się zlokalizować mniejsze lub większe zakłady przemysłowe czy centra handlowe oraz zatrudnić znaczną liczbę pracowników, co w konsekwencji przełoży się na wzrost udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, które stanowią  największy udział w dochodach budżetu miasta.  

           Zważywszy na powyższe argumenty oraz biorąc pod uwagę opinię Skarbnika Miasta - że płynność finansowa Garwolina nie jest zagrożona - Rada Miejska Garwolina głosami SdG (Beata Żak, Marek Janiec, Michał Rękawek, Krzysztof Wielgosz, Sławomir Michalik, Krzysztof Mianowski, Józef Jędrzejczak) na sesji w dniu 28 listopada br. odrzuciła wniosek burmistrza  Tadeusza Mikulskiego o podniesienie stawek podatków od nieruchomości i środków transportowych oraz uchwaliła stawki podatków na rok 2012 na dotychczasowym poziomie. Za wnioskiem burmistrza, czyli podwyżką podatków opowiedział się Klub Radnych „Teraz Garwolin” (Jadwiga Wilbik, Marek Łagowski, Marek Jonczak, Krzysztof Ostrowski , Jan Paziewski). Radny niezrzeszony Antoni Frąckiewicz, który w pierwszym głosowaniu przychylił się do propozycji ostatecznie głosował razem z SdG za podjęciem uchwały utrzymującej podatki na dotychczasowym poziomie.

Michał Rękawek

P.S. Wzrośnie natomiast podatek rolny – Miasto nie ma wpływu na jego wysokość ponieważ jest ustalany w oparciu o średnią cenę żyta z pierwszych trzech kwartałów roku 2010. A ta była znacznie wyższa niż w roku 2009.

.