21 października 2021r. Imieniny: Urszuli, Hilarego, Celiny
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Uchwała o planie zagospodarowania za Koszarami

               Oto drugi plan przedmieścia – tego za Koszarami. Górna granica to ulica Polna, na dole widoczne osiedle Działki, po prawej stronie na górze mapy - osiedle Koszary.

                                                                                                                   Andrzej Dobrowolski

http://www.czasgarwolina.pl 

                                    UCHWAŁA NR XXI/92/2012 RADY MIASTA GARWOLINA

                                                                z dnia 30 stycznia 2012 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Garwolinie pomiędzy ul. Polną, a osiedlem mieszkaniowym „Działki”

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), a także w związku z  Uchwałą Nr XVIII/107/2004 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Garwolinie pomiędzy ul. Polną, a osiedlem mieszkaniowym „Działki” - uchwala się, co następuje:

 

 

ROZDZIAŁ 1

USTALENIA OGÓLNE

 

 

§1    

 

 

Zgodnie z ustaleniami uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XVIII/107/2004 z dnia 30 marca 2004 roku, planem objęto obszar położony w Garwolinie pomiędzy ul. Polną a osiedlem mieszkaniowym „Działki”.

§2      

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza się, że niniejszy plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego miasta Garwolina (Uchwała Rady Miejskiej w Garwolinie Nr XXV/172/2000 z dnia 24 listopada 2000 roku), które stosownie do przepisu art. 9 tejże ustawy, sporządzone zostało w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.

§3      

1.    Plan, składa się z części tekstowej i graficznej.

2.    Część tekstową planu stanowi niniejsza uchwała.

3.    Graficzną część planu stanowi rysunek planu w skali 1:1 000 - załącznik Nr 1a, 1b wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolina w skali 1:10000, z oznaczeniem granic obszaru objętego opracowaniem - załącznik Nr 1c.

4.    Załącznikami do uchwały są ponadto:

1)     rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik Nr 2,

2)     rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik Nr 3.

 

 

§4    

 

 

1.    Ilekroć w niniejszej uchwale powołuje się przepisy ustawy bez podania jej nazwy, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)

2.    Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)     przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi i oznaczonym symbolem,

2)     przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć inne niż podstawowe przeznaczenie terenu, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe według zasad ustalonych w niniejszym planie,

3)     wskaźniku intensywności zabudowy działki budowlanej – należy przez to rozumieć iloraz sumy powierzchni kondygnacji nadziemnych, liczonej po obrysie zewnętrznym budynków, do powierzchni całkowitej działki budowlanej,

4)     powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej – należy przez to rozumieć część działki budowlanej pokrytej trwałą roślinnością na gruncie rodzimym lub użytkowaną rolniczo, a także część na której występuje woda powierzchniowa,

5)     powierzchnia budynku netto – należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń budynku mierzona na poziomie podłogi z uwzględnieniem tynków i okładzin ścian,

6)     powierzchnia budynku netto przeznaczona pod usługi – należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich lokali użytkowych przeznaczonych pod usługi mierzoną na poziomie podłogi z uwzględnieniem tynków i okładzin ścian,

7)     wysokości obiektu budowlanego – należy przez to rozumieć odległość mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej, do najwyżej położonego punktu konstrukcji przekrycia budynku,

8)     zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę jednorodzinną, wolnostojącą i bliźniaczą, wraz z budynkami gospodarczymi i garażowymi, na działkach spełniających wymogi określone w przepisach odrębnych i ustaleniach szczegółowych planu,

9)     budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku,

10)    lokalu mieszkalnym – należy przez to rozumieć zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego,

11)   lokalu użytkowym – należy przez to rozumieć jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, nie będące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym,

12)   budynku mieszkalno-usługowym – należy przez to rozumieć budynek, w którym wydzielono oddzielne lokale mieszkalne i lokale użytkowe (na działalność związaną z usługami),

13)   działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę lub zespół działek tworzących nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i ustaleń niniejszego planu,

14)   procedurze scalenia i podziału działek – należy przez to rozumieć postępowanie dotyczące zmiany układu własności działek gruntów rolnych lub leśnych przeznaczonych w planie pod zabudowę (zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami), W niniejszym planie granic takich również nie ustala się.

15)   podziale działki lub połączeniu i nowym podziale na działki – należy przez to rozumieć, dokonany na podstawie decyzji administracyjnej (zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami) nowy układ własności gruntowych, w wyniku którego każda z nowopowstałych działek będzie spełniać warunki zagospodarowania i użytkowania, zgodne z ustaleniami niniejszego planu i przepisami odrębnymi,

16)   usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć zarobkową działalność handlową, usługową lub wytwórczą, budowlaną a także działalność zawodową:

                      a.   o której mowa w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, w obiekcie mieszkalnym lub w odrębnym budynku,

                      b.   która jednocześnie nie może obejmować przedsięwzięć, potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowisko, dla których z oceny ich oddziaływania na środowisko wyniknie, że są przedsięwzięciami znacząco oddziaływującymi na środowisko.

17)   usługowych funkcjach chronionych – należy przez to rozumieć funkcje związane z usługami:

                      a.   oświaty – szkoły, przedszkola,

                      b.   zdrowia - żłobki, szpitale

                       c.   opieki społecznej - domy opieki społecznej, domy dziecka,

18)   nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię w której może być usytuowany najbardziej wysunięty element ściany frontowej budynku, bez możliwości przekraczania jej w kierunku linii rozgraniczającej drogi oprócz elementów i części dodatkowych lub drugorzędnych budynku, takich jak: balkony, tarasy, schody zewnętrzne, wykusze itp.,

19)   obiektach wieżowych – należy przez to rozumieć obiekty niekubaturowe o wysokości powyżej 12,0 m

§5      

1.    Do każdego terenu, przedstawionego w załączniku Nr 1a i 1b oznaczonego na rysunku planu symbolem, obowiązują:

1)     tekstowe ustalenia dotyczące całego obszaru opracowania, zawarte w rozdziale 2,

2)     tekstowe ustalenia odnoszące się do terenu oznaczonego symbolem, zawarte w rozdziale 3,

3)     ustalenia zawarte na rysunku planu.

2.    Ustalenia tekstowe dotyczące całego obszaru obowiązują, w następującym zakresie:

1)     zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

2)     zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

3)     zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

4)     wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

5)     granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych,

6)     szczegółowe zasady i warunki łączenia oraz podziału na działki nieruchomości objętych planem,

7)     szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich zagospodarowaniu, w tym zakaz zabudowy,

8)     zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

9)     sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

10)    stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

 

 

3.    Granic obszarów wymagających przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości nie wyznacza się.

 

§6      

1.    Obowiązującymi ustaleniami rysunku planu są następujące oznaczenia graficzne:

1)     Linie:

                      a.   granica planu,

                      b.   linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

                       c.   linie rozgraniczające drogi o różnej klasie,

                      d.   nieprzekraczalne linie zabudowy.

2)     Przeznaczenie terenów oznaczone literowo:

                      a.   U - usługi

                      b.   UA - usługi administracji

                       c.   MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

                      d.   MNU - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami,

                      e.   MWU - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami,

                        f.   ZN - zieleń nieurządzona,

                      g.   IK - pompownia ścieków sanitarnych,

                      h.   IW - pompownia wody,

                        i.   WS - wody powierzchniowe,

                        j.   ZZ – zadrzewienia.

3)     Komunikacja:

                      a.   KDZ - droga zbiorcza,

                      b.   KDL - droga lokalna,

                       c.   KDD - droga dojazdowa.

4)     Środowisko kulturowe:

                      a.   granica Strefy Ochrony Konserwatorskiej B

5)     Pozostałe oznaczenia:

                      a.   Wymiarowanie.

 

 

§7    

 

 

1.    Informacyjnymi oznaczeniami graficznymi na rysunku planu są:

1)     granica miasta Garwolin,

2)     orientacyjne linie rozgraniczające tereny dróg poza granicami planu,

3)     napowietrzne linie elektroenergetyczne 15kV,

4)     orientacyjne położenie stacji transformatorowych,

5)     orientacyjne położenie dominanty wysokościowej.

 

 

ROZDZIAŁ 2

USTALENIA DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU PLANISTYCZNEGO

PRZEDSTAWIONEGO W ZAŁĄCZNIKACH NR 1a i 1b

 

 

§8    

 

 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 

 

1.    Funkcje dominujące na obszarze planu to: mieszkaniowa, mieszkaniowo - usługowa i usługowa.

 

2.    Preferuje się dominujące przeznaczenie usługowe wzdłuż dróg zbiorczych.

3.    Możliwy remont i odbudowa budynków istniejących do dnia wejścia w życie niniejszego planu, w dotychczasowych parametrach bez konieczności spełnienia parametrów ustalonych w planie.

4.    Funkcje mieszkaniowo-usługowe należy lokalizować w centralnej części planu.

5.    Wzdłuż cieków wodnych należy zachować pasy terenów użytkowanych rolniczo.

6.    Obiekty wieżowe (np. stacje bazowe telefonii komórkowej) można lokalizować jedynie na terenach usługowych oznaczonych na rysunku planu symbolem U.

7.    Zakaz wprowadzania w obszarze planu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, to jest o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

8.    Lokalizowanie nośników reklamowych możliwe jest pod następującymi warunkami:

1)     w pasie drogowym, pod warunkiem nie stwarzania ograniczeń w ruchu kołowym i pieszym, po udzieleniu stosownej zgody przez zarządzającego drogą lub terenem,

2)     ograniczenia wielkości nośników reklamowych do następujących rozmiarów:

                      a.   powierzchnia - maksimum 15,0 m2,

                      b.   wysokość - maksimum 8,0 m od poziomu terenu.

9.    Wyposażenie ciągów dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL i KDD w elementy małej architektury (latarnie, ławki, kosze na śmieci).

10. W obszarze planu zakazuje się lokalizacji nowych stacji paliw.

 

 

§ 9

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1.    Zakaz oddziaływania na środowisko, wywołanego przez instalacje emitujące energię, hałas i zanieczyszczenia, które mogłyby ograniczać użytkowanie terenów sąsiednich zgodnie z ustalonym dla nich przeznaczeniem i przyjętym sposobem zagospodarowania

2.    Zachowanie istniejących lasów i zadrzewień.

3.    Nakaz stosowania ogrodzeń umożliwiających w poziomie terenu migrację drobnych przedstawicieli fauny.

4.    Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.

5.    Nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych o prześwicie minimum 40% na całej powierzchni i wysokości do 1,7m.

6.    Wprowadzanie nowych nasadzeń drzew i krzewów z zastosowaniem gatunków i odmian właściwych dla danej lokalizacji, których cechy (siła wzrostu, docelowa wysokość, zwartość korony, rodzaj systemu korzeniowego, wydzielanie alergenów, odporność na zanieczyszczenia powietrza i zasolenie gleby) nie kolidują z przyjętym zagospodarowaniem.

7.    Obowiązek przyporządkowania realizacji nowych funkcji, do warunków wynikających z ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, przez podejmowanie przedsięwzięć zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przy spełnieniu przepisów odrębnych, w tym standardów środowiskowych i szczególnych form ochrony przyrody.

8.    Zakaz lokalizacji nowych stacji paliw.

9.    Ochrona gruntów i gleb musi następować przez następujące działania:

1)     usunięcie i zabezpieczenie przed zniszczeniem warstwy ornej gruntu, przed przystąpieniem do prac budowlanych,

2)     wykorzystanie wierzchniej warstwy gleby do zagospodarowania terenu po realizacji obiektu,

10. Dopuszczalne podpiwniczenie budynków do głębokości 2,0 m mierzonej od naturalnego poziomu gruntu do posadzki piwnic, pod warunkiem zapewnienia właściwej izolacji i odwodnienia budynków.

11. W zakresie ochrony przed hałasem:

1)     nakaz zagospodarowania terenów w sposób zapewniający poziomy hałasu poniżej dopuszczalnych w przepisach odrębnych obowiązujących w tym zakresie,

2)     nakaz utrzymania minimalnej odległość nowej zabudowy od dróg zgodnie z rysunkiem oraz ustaleniami tekstowymi planu,

3)     zakaz lokalizacji usługowych funkcji chronionych w pasie do 20,0 m od zewnętrznej linii rozgraniczającej dróg zbiorczych (KDZ),

4)     nakaz zastosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych służących ograniczeniu oddziaływania hałasu i wibracji w niezbędnym zakresie (przegrody o podwyższonej izolacyjności, wprowadzanie okien o podwyższonej izolacyjności itd.) określonym w obowiązujących normach i standardach.

5)     nakaz stosowania rozwiązań technicznych ograniczających poziomu hałasu wzdłuż pasów dróg zbiorczych (KDZ) takich jak: nawierzchnie cichobieżne, rozwiązania płynnie spowalniające ruch z wyłączeniem progów zwalniających.

12. W zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód:

1)     zakaz zmiany przeznaczenia terenów wód otwartych powierzchniowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem WS oraz zakaz odprowadzania ścieków nieoczyszczonych do tychże wód,

2)     zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do ziemi i wód powierzchniowych nie określonych w pkt 1.,

3)     zakaz realizacji przedsięwzięć:

                      a.     powodujących zanieczyszczenie wód podziemnych,

                      b.     wymagających urządzeń wodochłonnych, jeśli ich zapotrzebowanie na wodę mogłoby naruszać równowagę lokalnych zasobów wodnych,

4)     zakaz przeznaczenia istniejących studni na inne cele niż pobór wody,

5)     docelowa likwidacja indywidualnych studni, którą każdorazowo należy prowadzić według dokumentacji uzgodnionej z właściwym organem (Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny),

6)     nakaz stosowania rozwiązań technicznych ograniczających obniżenie poziomu wód gruntowych, dla przedsięwzięć realizowanych poniżej poziomu tych wód,

7)     zakaz planowego odprowadzania wód opadowych na sąsiednie działki,

8)     nakaz utrzymania systemu odwodniającego przez zachowanie jego ciągłości i przepustowości – dopuszcza się korekty przebiegu oraz wprowadzenie rurociągów pod warunkiem uzgodnienia przez właściwy organ.

13. W zakresie ochrony powietrza należy stosować obowiązujące regulacje prawne, przy spełnieniu § 16 ust. 4 niniejszej uchwały.

14. W zakresie gospodarki odpadami zasady utrzymania porządku i czystości określa § 16 ust. 8, niniejszej uchwały oraz obowiązujące w tym zakresie akty prawa miejscowego.

 

§ 10

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1.    Na terenie planu brak jest budynków podlegających ochronie konserwatorskiej.

2.    Na terenie dawnego zespołu koszar wojskowych, ustala się Strefę Ochrony Konserwatorskiej „B”, gdzie obowiązuje:

1)     zachowanie istniejącej sieci dróg, alei, szpalerów, osi widokowych i kompozycyjnych,

2)     zachowanie istniejącego układu ulic i parcelacji, linii zabudowy w pierzejach ulic objętych strefą,

3)     zakaz wytyczania nowych ciągów komunikacyjnych na obszarach objętych tą strefą,

4)     dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie bryły i skali budynków oraz kształtowanie zagospodarowania terenu na warunkach harmonijnego sąsiedztwa.

3.    Ustala się zachowanie tradycyjnego charakteru miasta przez:

1)     ograniczenie wysokości zabudowy do 14,0m,

2)     elewacje wykończone tynkiem, drewnem, ceramiką,

3)     zakaz stosowania na elewacji paneli z tworzyw sztucznych i blach,

4)     obowiązek stosowania na elewacjach kolorów pastelowych,

5)     obowiązek stosowania pokryć dachowych w odcieniach zbliżonych do pokryć ceramicznych.

 

 

§ 11

 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1.    Obszaru przestrzeni publicznej, o którym mowa w art. 2 pkt. 6 oraz w art. 15 ust 2 pkt. 5 nie wyznacza się.

2.    Za przestrzeń ogólnie dostępną w osiedlu zabudowy jednorodzinnej i usługowej przyjmuje się tereny przy obiektach usługowych, przestrzeń pozostającą w liniach rozgraniczających dróg poza jezdnią, a także tereny zieleni położone wzdłuż cieku wodnego.

3.    Na części działki wydzielonej pod urządzenie przestrzeni ogólnie dostępnej realizowane być mogą:

1)     ciągi piesze, ścieżki rowerowe,

2)     oświetlenie,

3)     zieleń urządzona,

4)     obiekty małej architektury.

 

 

 

 

 

 

§ 12

 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

Na obszarze planistycznym nie występują:

1.    określone na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody szczególne formy ochrony przyrody,

2.    określone na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi, wyznaczone granicą prawdopodobieństwa wystąpienia wody 1%,

3.    ustalone w trybie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska:

1)       obszary ograniczonego użytkowania lub strefy przemysłowe,

2)       tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi ani tereny, na których występują te ruchy,

4.    określone przepisami ustawy Prawo wodne ujęcia wody i strefy ich ochrony.

 

 

§ 13

 

Szczególne zasady i warunki łączenia i podziału nieruchomości

 

 

1.    Istniejące działki (powstałe przed wejściem w życie planu), o powierzchni mniejszej od wymaganej w poszczególnych strefach, mogą być zabudowane, jeśli będą mogły być zachowane pozostałe parametry określone w ustaleniach szczegółowych planu.

 

2.    Dokonywany podział lub łączenie działek musi zapewnić zagospodarowanie każdej działki, zgodnie z planem i obowiązującymi przepisami odrębnymi.

3.    Należy zapewnić minimalną powierzchnię działek budowlanych wydzielanych po wejściu w życie planu:

1)     na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami MN na rysunku planu - minimum 800 m2, a przeznaczonych pod zabudowę bliźniaczą – minimum 640 m2 każda,

2)     na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczonych symbolami MNU na rysunku planu - minimum 800 m2,

3)     na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oznaczonej symbolami MWU na rysunku planu - minimum 2000 m2,

4)     na terenach usług oznaczonych symbolami U i usług administracji oznaczonej symbolem UA na rysunku planu - minimum 2000 m2

5)     przy podziale na działki, ostatnia działka z podziału może mieć wielkość:

a.      przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową - 700 m2,

b.     przeznaczonych pod zabudowę usługową - 1500 m2.

4.    Minimalna szerokość frontu nowowydzielanych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową - minimum 18,0 m.

5.    Wielkości wydzielanych działek oraz ich minimalnej szerokości pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz w celach określonych przepisami odrębnymi, nie określa się, bowiem ich wielkość zależeć będzie od przyjętych rozwiązań i przepisów technicznych

6.    Przy podziale działki lub łączeniu działek przeznaczonych pod zabudowę, nakazuje się zapewnić dostęp z dróg publicznych lub skomunikowanych z nimi dróg wewnętrznych; pozostałe przypadki zgodnie z przepisami odrębnymi.

7.    Działki i zespoły działek, których kształt, wielkość, struktura własnościowa, dostępność do dróg publicznych i infrastruktury utrudnia ich wykorzystanie i zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami planu nakazuje się połączyć i wtórnie podzielić, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej uchwale.

8.    Jeżeli ustalenia uchwały nie stanowią inaczej, zakazuje się dokonywania podziałów, które spowodowałyby konieczność skomunikowania działek wydzielanych lub sąsiednich, od drogi 3KDZ.

 

 

 

 

 

 

§ 14

 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

1.    Na przedmiotowym obszarze planistycznym nie ustala się:

1)     tymczasowych form zabudowy,

2)     tymczasowego zagospodarowania terenów

2.    Ograniczenia w zagospodarowaniu poszczególnych działek mogą występować w związku z przebiegiem linii elektroenergetycznych.

3.    Zakaz wznoszenia budynków dotyczy terenów przeznaczonych w niniejszym planie pod:

1)     zieleń

2)     wody powierzchniowe,

3)     drogi publiczne,

4)     tereny zadrzewień.

 

 

§ 15

 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1.    Ustala się drogi publiczne o klasach, przebiegach i minimalnych szerokościach w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu i według poniższych parametrów:

 

 

symbol

 

na planie

klasa drogi, minimalny przekrój

szerokość w liniach rozgraniczających (m)

1KDZ

zbiorcza 1 x 2

12,0-17,0 w obszarze planu (docelowo 20,0)

2KDZ

zbiorcza 1 x 2

16,0

3KDZ

zbiorcza 1 x 2

28,0- 36,0 (w istniejących liniach rozgraniczających)

1KDL

lokalna 1 x 2

5,5 - 12,0 w obszarze planu (docelowo 12,0)

1-8KDD

dojazdowa 1 x 2

10,0 - 12,0

 

2.    Na zakończeniu nieprzelotowych dróg dojazdowych KDD należy wykonać place do zawracania o minimalnym promieniu 6,0 m.

3.    Obowiązek wyznaczenia dróg wewnętrznych (niepublicznych) w celu skomunikowania działek budowlanych z drogami publicznymi lub w celu ograniczenia wjazdów z drogi KDZ, po spełnieniu następujących wymogów:

1)     szerokość w liniach rozgraniczających minimum 5,0 m,

2)     w przypadku nieprzelotowego zakończenia drogi wewnętrznej, plac do zawracania musi posiadać minimalny promień 6,0 m,

4.    Obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w granicach realizacji przedsięwzięcia budowlanego, co najmniej:

1)     1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 80 m2 użytkowej powierzchni mieszkalnej w zabudowie jednorodzinnej - dopuszcza się wliczanie miejsc garażowych,

2)     1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 40 m2 użytkowej powierzchni mieszkalnej w zabudowie wielorodzinnej - dopuszcza się wliczanie miejsc garażowych,

3)     3 miejsca parkingowe na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej usług, biur itp.

5.    W pasach dróg dojazdowych KDD nakazuje się stosowanie rozwiązań spowalniających ruch.

6.    Nakaz stosowania rozwiązań płynnie spowalniających ruch oraz dopuszczenie stosowania progów zwalniających w rejonach przejść dla pieszych w pasach dróg lokalnych KDL.

7.    Preferencje stosowania rozwiązań regulujących ruch lub płynnie go spowalniających (wyłączenie stosowania progów zwalniających) w celu poprawy bezpieczeństwa w rejonach przejść dla pieszych, w pasach dróg zbiorczych KDZ.

 

 

 

 

 

§ 16

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej

 

 

1.    W zakresie urządzeń inżynieryjnych ustala się następujące zasady realizacji planu:

 

1)     utrzymanie w nowoprojektowanych ulicach rezerwy geodezyjnej zabezpieczającej możliwość budowy:

                      a.     poza jezdniami: wodociągu, gazociągu, linii elektroenergetycznych, sieci telekomunikacyjnej,

                      b.     pod jezdniami: kanalizacji sanitarnej,

2)     pełne uzbrojenie inżynieryjne działek budowlanych według opracowań branżowych.

2.    W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1)     wyposażenie całego obszaru objętego planem w sieć wodociągową, z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej,

2)     budowę wodociągowych sieci rozdzielczych, co najmniej wzdłuż dróg publicznych.

3)     przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1IW pod urządzenia zaopatrzenia miasta w wodę – istniejąca pompownia wody III stopnia przy ul. Polnej,

3.    W zakresie odprowadzania ścieków i wód opadowych ustala się:

1)     rozdzielczy system skanalizowania obszaru planistycznego, (zgodnie z opracowaniami branżowymi,

2)     odwodnienie powierzchniowe układu drogowego,

3)     budowę sanitarnych kanałów rozdzielczych, zgodnie z opracowaniami branżowymi .

4)     budowę sanitarnych kanałów rozdzielczych co najmniej wzdłuż dróg publicznych,

5)     wymóg odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej - zakaz wykonywania kanalizacji indywidualnych po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej,

6)     przeznaczenie terenu 1IK pod urządzenia kanalizacji sanitarnej – istniejąca pompownia ścieków przy ul. Polnej,

7)     przeznaczenie terenu 2IK pod urządzenia kanalizacji sanitarnej –‑ projektowana pompownia ścieków.

4.    W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1)     zaopatrzenie w ciepło zabudowy mieszkaniowej i usługowej znajdujących się poza zasięgiem miejskiej sieci cieplnej z indywidualnych źródeł zasilania z zachowaniem ograniczeń środowiskowych,

5.    W zakresie gazyfikacji ustala się:

1)     gazyfikacja jest możliwa, o ile zawarte będzie porozumienie pomiędzy dostawcą gazu i odbiorcą po spełnieniu kryteriów ekonomicznej opłacalności dostaw gazu dla Przedsiębiorstwa gazowniczego,

2)     gazyfikację zabudowy mieszkaniowej i usługowej gazem średnioprężnym,

3)     przebieg linii parkanów w odległości minimum 0,5 m od projektowanych gazociągów,

4)     umiejscowienie szafek gazowych w linii parkanów i otwieranych na zewnątrz od strony ulicy,

5)     zgodność warunków gazyfikacji z warunkami jakim winny odpowiadać sieci gazowe według obowiązujących przepisów odrębnych.

6.    W zakresie elektroenergetyki ustala się:

1)     pełne pokrycie zapotrzebowania mocy elektrycznej,

2)     zasilanie w energię elektryczną z krajowego systemu za pośrednictwem stacji 110/15kV "Garwolin" i rozdzielni 15 kV przy ul. Stacyjnej,

3)     budowę stacji transformatorowych,

4)     budowę i rozbudowę sieci oraz przyłączy i urządzeń elektroenergetycznych w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwy zakład energetyczny.

7.    W zakresie telekomunikacji ustala się:

1)     przewiduje się dalszą rozbudowę sieci telekomunikacyjnych zarówno w formie tradycyjnej jak i z wykorzystaniem nowych technologii.

2)     rozwój szerokopasmowego dostępu do internetu dla zwiększenia dostępności sieci internetowej i rozwoju społeczeństwa informatycznego.

8.    W zakresie gospodarki odpadami stałymi  ustala się:

1)     zorganizowany i o powszechnej dostępności system zbiórki i wywozu odpadów stałych o charakterze komunalnym, z zalecanym segregowaniem odpadów w miejscu zbiórki,

2)     wymóg zabezpieczenia na każdej działce budowlanej niezbędnej powierzchni terenu pod miejsce zbiórki z dostępem od drogi,

3)     zbiórka odpadów oraz zabezpieczenie możliwości segregowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz przepisami prawa miejscowego obowiązującymi w tym zakresie.

 

 

§17

 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

Na przedmiotowym obszarze planistycznym nie ustala się sposobu ani terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

 

 

ROZDZIAŁ 3

 

USTALENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW

PRZEDSTAWIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1a i 1b

 

§18

1.    Ustalenia tekstowe dla poszczególnych, oznaczonych symbolem, terenów przedstawionych w załącznikach Nr 1a i 1b obowiązują w następującym zakresie:

1)     przeznaczenie terenów pod różne funkcje lub różne zasady zagospodarowania,

2)     zasady zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy.

2.    W § 29 ustalono stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

3.    Wymienione wyżej ustalenia, uzupełnione ustaleniami zawartymi w § 5 ust. 2 niniejszej uchwały, stanowią obowiązkowy zakres planu miejscowego, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy.

 

§19

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN-17MN ustala się:

1.    Przeznaczenie terenu:

1)     zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, jako przeznaczenie podstawowe,

2)     usługi nieuciążliwe jako przeznaczenie uzupełniające, które może być zrealizowane pod warunkiem, że powierzchnia lokali użytkowych netto nie przekroczy 40% całkowitej powierzchni netto budynku lub budynków na terenie działki budowlanej,

3)     budynki garażowe i gospodarcze jako przeznaczenie uzupełniające,

4)     drogi wewnętrzne jako przeznaczenie uzupełniające.

2.    Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)     maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej – 0,5,

2)     minimum 60% terenu działki budowlanej należy pozostawić jako powierzchnię biologicznie czynną,

3)     wysokość budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych nie więcej niż 11,0 m,

4)     wysokość pozostałych budynków nie więcej niż 8,0 m,

5)     poziom podłogi parteru budynku mieszkalnego i mieszkalno-usługowego nie więcej niż 0,50 m od naturalnej powierzchni terenu działki,

6)     dopuszczalna lokalizacja wolnostojących budynków usługowych, gospodarczych i garażowych,

7)     kąty nachylenia połaci dachowych 25° – 45,

8)     dopuszcza się stosowanie dachów płaskich w budynkach usługowych, gospodarczych i garażowych,

9)     nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, a w szczególności od linii rozgraniczających dróg KDZ, KDL, KDD i dróg wewnętrznych - minimum 5,0 m,

10)   dojazd do działek od dróg KDL, KDD i dróg wewnętrznych oraz w wyjątkowych przypadkach od dróg KDZ,

11)   poziom hałasu nie może przekroczyć poziomu dopuszczalnego dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, określonego w przepisach odrębnych.

 

 

§20

 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MNU i 2MNU ustala się:

1.    Przeznaczenie terenu:

1)     zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, jako przeznaczenie podstawowe,

2)     usługi nieuciążliwe jako przeznaczenie uzupełniające, które może być zrealizowane pod warunkiem, że powierzchnia lokali użytkowych netto nie przekroczy 60% całkowitej powierzchni netto budynku lub budynków na terenie działki budowlanej,

3)     budynki garażowe i gospodarcze jako przeznaczenie uzupełniające,

4)     drogi wewnętrzne jako przeznaczenie uzupełniające.

2.    Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)     maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej – 0,5,

2)     minimum 60% powierzchni terenu działki budowlanej należy pozostawić jako powierzchnię biologicznie czynną,

3)     wysokość budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych nie więcej niż 11,0 m,

4)     dominanta wysokościowa na terenie 2MNU – wysokość nie większa niż 14,0 m,

5)     wysokość pozostałych budynków nie więcej niż 8,0 m,

6)     poziom podłogi parteru budynku mieszkalnego i mieszkalno-usługowego nie więcej niż 0,50 m od naturalnej powierzchni terenu działki,

7)     dopuszczalna lokalizacja wolnostojących budynków usługowych, gospodarczych i garażowych,

8)     kąty nachylenia połaci dachowych 25° – 450,

9)     dopuszcza się stosowanie dachów płaskich w budynkach usługowych, gospodarczych i garażowych,

10)   nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, a w szczególności od linii rozgraniczających dróg KDZ, KDL, KDD i dróg wewnętrznych - minimum 5,0 m, z wyjątkiem 1MNU gdzie odległość ta wynosi 3m od drogi 4KDD,

11)   dojazd do działek od dróg KDL, KDD i dróg wewnętrznych oraz w wyjątkowych przypadkach od dróg KDZ,

12)   poziom hałasu nie może przekroczyć poziomu dopuszczalnego dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej, określonego w przepisach odrębnych.

 

 

§21

 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MWU - 3MWU ustala się:

1.    Przeznaczenie terenu:

1)     zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna jako przeznaczenie podstawowe,

2)     usługi nieuciążliwe jako przeznaczenie uzupełniające, które może być zrealizowane pod warunkiem, że powierzchnia lokali użytkowych netto nie przekroczy 40% całkowitej powierzchni netto budynku lub budynków na terenie działki budowlanej; na terenie 1MWU dodatkowym warunkiem jest nienaruszenie ustaleń dla Strefy Ochrony Konserwatorskiej „B”,

3)     budynki garażowe i gospodarcze jako przeznaczenie uzupełniające,

4)     drogi wewnętrzne jako przeznaczenie uzupełniające.

2.    Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)     maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej – 1,0,

2)     minimum 50% powierzchni terenu działki budowlanej należy pozostawić jako powierzchnię biologicznie czynną,

3)     wysokość budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych nie więcej niż 14,0 m,

4)     wysokość pozostałych budynków nie więcej niż 8,0 m,

5)     dopuszczalna lokalizacja wolnostojących budynków usługowych, gospodarczych, garażowych,

6)     kąty nachylenia połaci dachowych 25° – 450,

7)     dopuszcza się stosowanie dachów płaskich w budynkach usługowych, gospodarczych i garażowych,

8)     nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, a w szczególności od linii rozgraniczających dróg KDZ, KDL, KDD i dróg wewnętrznych - minimum 5,0 m, z wyjątkiem 2MWU gdzie odległość ta wynosi 3m od drogi 4KDD,

9)     dojazd do działek od dróg KDL, KDD i dróg wewnętrznych oraz w wyjątkowych przypadkach od dróg KDZ,

10)   poziom hałasu nie może przekroczyć poziomu dopuszczalnego dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej, określonego w przepisach odrębnych.

 

 

§22

 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U - 4U ustala się:

1.    Przeznaczenie terenu:

1)     usługi nieuciążliwe jako przeznaczenie podstawowe,

2)     budynki gospodarcze i garażowe jako przeznaczenie uzupełniające,

3)     drogi wewnętrzne jako przeznaczenie uzupełniające.

2.    Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)     maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej – 0,8,

2)     minimum 30% powierzchni terenu działki budowlanej należy pozostawić jako powierzchnię biologicznie czynną,

3)     wysokość budynków usługowych nie więcej niż 12,0 m,