14 sierpnia 2022r. Imieniny: Euzebiusza, Maksymiliana, Alfreda
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
M.R. - Jakie ulgi dla firm?
      W porządku posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Garwolin (która odbyła się w dniu 15 czerwca) był punkt dotyczący wypracowania projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Miasta Garwolin w ramach pomocy de minimis. Pomoc ta, to wsparcie państwa i samorządów udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Zgodnie bowiem z zasadą prawa rzymskiego "de minimis non curat lex" (łac. prawo nie troszczy się o drobiazgi), pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku. Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2007 roku, pomoc publiczna w wysokości nie przekraczającej 200 tys. euro,  przyznana w ciągu 3 lat nie podlega zgłoszeniu Komisji Europejskiej.

      Podstawą prac komisji był przygotowany przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta i przedstawiony komisji przez Burmistrza projekt uchwały w tej sprawie. Wspomniany projekt uchwały w dniu 3 czerwca był też konsultowany z przedstawicielami przedsiębiorców działających na terenie miasta. Ten projekt uchwały przewidywał, iż zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługiwałoby przedsiębiorcom tworzącym nowe inwestycje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze Miasta Garwolin pod warunkiem utworzenia nowych miejsc pracy. Przewidywał ponadto, że zwolnienie z podatku wynosiłoby odpowiednio od 2 do 5 lat w zależności od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Aby uzyskać zwolnienie np. na 2 lata należałoby w związku z nową inwestycją utworzyć co najmniej 3 miejsca pracy. Aby uzyskać zwolnienie na 5 lat należałoby utworzyć co najmniej 20 nowych miejsc pracy. Istotnym warunkiem zwolnienia byłoby utrzymanie nowych miejsc pracy przez cały okres objęty zwolnieniem. Ponadto należy pamiętać, że zwolnienie nie może przekroczyć limitu 200 tys. euro w ciągu 3 lat, a dla przedsiębiorców działających w sektorze transportu drogowego trzyletni limit wynosi 100 tys. euro.

     Analizując ten burmistrzowski projekt uchwały członkowie komisji zgodnie doszli do wniosku, że zwolnienie podatkowe powinno być powiązane nie tylko z utworzeniem nowych miejsc pracy, ale jednocześnie powinno zostać określone, jaka powierzchnia nowo powstałej inwestycji jest zwalniana z podatku przy utworzeniu każdego nowego miejsca pracy. Ma to zapobiec sytuacji, w której wybudowanie magazynu o powierzchni np. kilku tysięcy metrów kwadratowych i zatrudnienie kilku osób do jego obsługi spowoduje zwolnienie całej powierzchni z podatku na kilka lat. Ostatecznie komisja zaproponowała, aby za każde nowo utworzone miejsce pracy przedsiębiorcy będzie przysługiwało zwolnienie z podatku od 50 m2 powierzchni nowo utworzonej inwestycji w okresie 5 lat pod warunkiem utrzymania tych miejsc pracy przez cały okres zwolnienia (tworząc np. 20 nowych miejsc pracy przedsiębiorca zostanie zwolniony z  podatku za 1000 m2  powierzchni).

     Tworzenie opisanych powyżej preferencji jest korzystne zarówno dla przedsiębiorców jak dla miasta. Z jednej bowiem strony zmniejszają się obciążenia podatkowe osób tworzących nowe miejsca pracy, z drugiej miasto nic nie traci, ponieważ zwolnienia podatkowe rekompensuje mu dochód pochodzący z udziału miasta w podatku dochodowym od tych nowo zatrudnionych osób fizycznych. Ponadto działania takie powinny pozytywnie wpłynąć na rynek pracy w naszym mieście.

     Teraz projekt trafi do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem sprawdzenia zgodności z przepisami o ochronie konkurencji i konsumentów. Następnie trafi jeszcze raz do komisji w celu ostatecznego zaopiniowania. Podjęcie uchwały będzie możliwe najprawdopodobniej jeszcze w lipcu bieżącego roku.
Michał Rękawek