29 listopada 2021r. Imieniny: Błażeja, Saturnina, Fryderyka
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Krzysztof Banaszek o ruchu w przestrzeni

           To garwolinianin kieruje narodową instytucją kontrolującą ruch lotniczy w przestrzeni powietrznej Polski. (No proszę, są w naszym Mieście ludzie zdolni do kierowania placówką najwyższej wagi). Magazyn Enterair (nr 5) zamieścił wywiad Olgi Szymczak przeprowadzony właśnie z nim, Krzysztofem Banaszkiem, prezesem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

           W przytoczonym fragmencie tego tekstu pozwoliłem sobie wyróżnić wypowiedź prezesa o wynajęciu przez niego (słusznie!) specjalistycznej firmy dla realizacji prace przekraczającej poziom trudności własnych pracowników.

                                                                                             Andrzej Dobrowolski

 

„W przestrzeni powietrznej”

/…/

            Kto jest właścicielem nieba?

http://www.czasgarwolina.pl            Zgodnie z prawem międzynarodowym i krajowym Rzeczpospolita Polska ma całkowite i wyłączne zwierzchnictwo w swojej przestrzeni powietrznej. Funkcje z tego wynikające sprawuje, w zakresie niezwiązanym z umacnianiem obronności państwa, minister właściwy ds. transportu. Z uwagi na szczególne znaczenie transportu lotniczego dla gospodarki oraz mobilności obywateli, niebo nad Polską jest w sposób elastyczny wykorzystywane dla potrzeb transportu lotniczego, jak i ochrony granic oraz wykonywania zadań wojskowych.

             Warunki i sposób wykonywania funkcji, wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności w czasie pokoju, są określone odpowiednimi przepisami, podobnie jak rozwiązania stosowane w czasie wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego.

              Kto przydziela SLOT?

              Pojęcie tzw. SLOT-u związane jest z koordynacją rozkładu lotów. Wprowadza się ją na lotniskach, na których zapotrzebowanie na czasy startów i lądowań zgłaszane ze strony linii lotniczych przekraczają możliwości operacyjne lotniska, w szczególności jego przepustowość. Za wyznaczanie koordynatora odpowiadają poszczególne kraje członkowskie, w Polsce obowiązek ten spoczął na  Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

              W wyniku procedury przeprowadzonej jesienią 2011 r. poczynając od tego roku, do koordynacji lotniska im Chopina w Warszawie oraz lotnisk w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu na czas Euro – wybrano firmę ACL (Airport  Coordination Limited).

                SLOT-y przydziela się nieodpłatnie na cały sezon letni lub zimowy. Dwa razy do roku IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych) organizuje konferencję slotową, na której linie lotnicze z całego świata uzgadniają rozkłady i siatki połączeń, co przekłada się na czasy startów i lądowań (SLOT-y). Obecnie w Warszawie w porze dziennej rozdzielane są czasy dla 38 operacji na godzinę (podczas Euro – 42 operacje na godzinę).

               Przydział SLOT-ów służy planowaniu ruchu na danym lotnisku, natomiast wszelkie zaburzenia spowodowane zmianami pogody, problemami technicznymi, czy koniecznością obsługi lotów uprzywilejowanych są zadaniami należącymi do kontrolerów ruchu lotniczego.

               Co jest przyczyną opóźnień samolotów?

               Podobnie jak w życiu każdego człowieka, tak i w transporcie lotniczym istnieje wiele powodów opóźnień. Poczynając od zagubionego w sklepach wolnocłowych pasażera, poprzez problemy techniczne samolotów po zbyt późny przylot samolotu z poprzedniego rejsu czy za długi lot spowodowany zmaganiem się z przeciwnym wiatrem. Opóźnienia mogą spowodowane być również tym, że większość przewoźników lubi zapewniać pasażerom loty (starty i lądowania) w godzinach porannych lub popołudniowo-wieczornych, co automatycznie powoduje, że lotnisko oraz służby kontroli ruchu lotniczego nie są w stanie obsłużyć wzmożonego ruchu lotniczego. Do tego dochodzą jeszcze ćwiczenia wojskowe wykonywane w przestrzeni powietrznej oraz potencjalne zagrożenia wpływające na prace portu lotniczego (np. pozostawiony bez opieki bagaż zmuszający do ewakuacji pasażerów i obsługi lotniska).

             Mniej więcej 10% opóźnień generowanych w Europie wynika z powodów operacyjnych, leżących po stronie zarządzania ruchem lotniczym. W 2011 r. w trakcie lotu po trasie opóźnienie wyniosło średnio 0,72 minuty, a w dolocie i odlocie z lotniska – średnio 0,63 minuty. Opóźnienie generowane w Polsce to jedynie 2,5% wszystkich opóźnień w Europie. Średnie opóźnienie lotu w naszej przestrzeni powietrznej w ubiegłym roku wyniosło 0,63 minuty, czyli 38 sekund. Choć to niewiele, naszym celem jako kraju UE jest osiągnięcie wyniku poniżej 0,3 minuty/lot. W pierwszym kwartale 2012 roku kontrolerzy PAŻP (Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej) obsłużyli o około 6% więcej operacji w stosunku do roku wcześniejszego przy jednoczesnej redukcji opóźnienia do 0,1 minuty na lot. /…/

.