8 sierpnia 2022r. Imieniny: Cyriaka, Emiliana, Sylwiusza
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
M.R. - Czerwcowa sesja Rady Miasta

     W trakcie Sesji, która odbyła się w dniu 22.06.2009 roku Rada Miasta podjęła następujące uchwały:

     1. Uchwała w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych finansowanych przez miasto.                                                              

     Zgodnie z podjętą uchwałą stypendium będzie mógł uzyskać zawodnik , który nie ukończył 21 lat, reprezentujący barwy klubu lub stowarzyszenia sportowego działającego w mieście, posiadający wysokie osiągnięcia sportowe na poziomie krajowym lub międzynarodowym.   Stypendia będzie przyznawał burmistrz na pisemny, odpowiednio udokumentowany wniosek klubu lub stowarzyszenia sportowego działającego w mieście. Wniosek należy złożyć do 15 października roku poprzedzającego przyznanie stypendium. Wysokość miesięcznego stypendium ma wynosić 10% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w zaokrągleniu do pełnych złotych (w 2009 roku kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej  wynosi 3 193 zł), natomiast projekt uchwały zakładał stałą kwotę 250 zł, a więc niższą od ustalonej przez radę za pomocą stałego wskaźnika. Stypendium ma być przyznawane na 1 rok kalendarzowy. Ten sam zawodnik będzie je mógł uzyskać co najwyżej 2-krotnie. Na uzasadniony wniosek wnioskodawcy burmistrz może wstrzymać wypłatę lub pozbawić zawodnika stypendium. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 29.05.2009 roku.

     2. Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia zawodowego, na które dofinansowanie jest przyznawane.                                                               

     Za tym przydługim tytułem kryje się podział zabezpieczonych w budżecie miasta na rok 2009 środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zabezpieczona kwota 87 824 zł została podzielona na: organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli  - 11 796 zł oraz na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli – 76 028 zł. Ponadto kwoty te  zostały w uchwale podzielone na poszczególne przedszkola i szkoły. Uchwała określa też maksymalną kwotę dofinansowania kształcenia nauczycieli  i określa ją w roku 2009 w wysokości do  70% ponoszonych przez nauczycieli kosztów kształcenia, jednak nie więcej niż 2 tys. zł za jeden semestr. W uchwale określono też na jakie specjalności i formy kształcenia nauczycieli może zostać przyznane dofinansowanie.

     Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe oraz przez Komisję Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 29.05.2009 roku.

     3. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

     Na wniosek Burmistrza wprowadzono do budżetu nieprzewidziane w momencie jego tworzenia wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 700 zł oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 800 zł. W planie wydatków dokonano koniecznych przesunięć pomiędzy działami budżetu. Udzielono dotacji Centrum Sportu i Kultury w wysokości 15 tys. zł na obsługę kosztów funkcjonowania oraz oznakowanie tymczasowej toalety miejskiej, która ma być  zlokalizowana w budynku przy ul. Nadwodnej 1.  Środki te pochodzą z zapisanego w  budżecie zakupu stacjonarnej toalety za  50 tys. zł. Pozostałe 35 tys. zł z tej inwestycji przeniesiono na przyszły remont podwórka stanowiącego własność miasta, a zlokalizowanego  przy blokach  pomiędzy ulicami Polską, Długą i Krzywą oraz na remont wjazdu do przedszkola nr 1 na ulicy Romanówka. Całość potrzebnych środków na te dwa remonty jest szacowana na około 80 tys. zł, dlatego to od Burmistrza będzie zależało, który remont zostanie wykonany jako pierwszy. Drugi remont będzie mógł być wykonany po kolejnej zmianie budżetu w oparciu o znalezione w nim wolne środki. Ponadto z wydatków inwestycyjnych przeniesiono kwotę 65 tys. zł na zakup usług remontowych ulic. Zabezpieczona też została kwota na dotację dla Miasta Kamień Pomorski w wysokości 1 500 zł.

     Zmiany w budżecie pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta w dniu 15.06.2009 roku.

     4. Uchwała w sprawie darowizny nieruchomości

     W związku z wynegocjowanym przez Burmistrza porozumieniem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie budowy ronda w zbiegu ulic Stacyjnej, Sienkiewicza, Cmentarnej i Jana Pawła II,  Rada Miasta wyraziła zgodę na dokonanie przez Burmistrza  darowizny na rzecz Skarbu Państwa kilku małych działek, stanowiących własność miasta, a położonych w pobliżu tego skrzyżowania, na których m.in. zostanie zlokalizowane przyszłe rondo. Uchwałą zobowiązano się również do poniesienia kosztów nabycia ostatniej, nie wykupionej jeszcze od osoby prywatnej działki koniecznej do rozpoczęcia realizacji tej inwestycji. Wcześniej GDDKiA zobowiązała się do dnia 31 maja 2010 roku opracować dokumentację oraz przeprowadzić procedury konieczne do rozpoczęcia realizacji inwestycji. Jeżeli termin ten zostanie dochowany, rozpoczęcie realizacji inwestycji będzie możliwe jeszcze w 2010 roku.

     5. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Kamień Pomorski na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego dla poszkodowanych w pożarze

     Uchwała upoważnia Burmistrza do zawarcia umowy z Miastem Kamień Pomorski określającej warunki przekazania 1 500 zł na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego dla poszkodowanych w pożarze w dniu 13.04.2009 roku. W Polsce istnieje około 2500 gmin i miast, oby każda przeznaczyła tyle co my dla dotkniętej nieszczęściem społeczności. Wniosek  o dofinansowanie zgłosiła Burmistrzowi  Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na jednym z wcześniejszych posiedzeń.
Michał Rękawek