4 grudnia 2021r. Imieniny: Barbary, Krystiana, Berny
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Lipcowa sesja

Rada Miasta Garwolin obradująca na Sesji w dniu 10.07.2009 roku podjęła następujące uchwały

1. Cztery uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Podjęcie tych uchwał, na podstawie których burmistrz miasta będzie mógł notarialnie dokonać zamiany nieruchomości miejskich na nieruchomości prywatne jest kolejnym krokiem do rozpoczęcia budowy zbiornika retencyjnego w Leszczynach. Od kwietnia 2006 roku do chwili obecnej miasto nabyło od prywatnych właścicieli na ten cel blisko 28 ha ziemi. W roku 2007 wykup stanął jednak w miejscu, gdyż kilkunastu właścicieli ponad 5 ha gruntów przeznaczonych pod zbiornik zażądało cen za 1 m2 kilkukrotnie przewyższających cenę ustaloną przez rzeczoznawcę. Na początku tego roku po przeprowadzonych przez Urząd Miasta rokowaniach 7 właścicieli wyraziło zgodę na zamianę ich nieruchomości o powierzchni ogółem 2,82 ha na nieruchomości miejskie położone przy ulicy Andersa. Do nabycia pozostaje jeszcze obszar o powierzchni 2,54 ha, co do którego rokowania z właścicielami zakończyły się niepowodzeniem. Dlatego - być może -  zostaną one nabyte w drodze wywłaszczenia.  Rozpoczęcie budowy zbiornika będzie możliwe dopiero po uzyskaniu przez miasto prawa własności całości gruntów przeznaczonych na ten cel.

Projekty powyższych uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  Rady Miasta w dniu 29.06.2009 roku.

2. Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Garwolin na lata 2009 -2028”

Program zakłada, że usuwanie azbestu będzie się odbywać przy wsparciu  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcie ma dotyczyć sfinansowania kosztów demontażu, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia wyrobów. Fundusz nie finansuje nowych pokryć dachowych. Prace te mogą zostać wykonane tylko przez uprawnione do tego firmy (ich wykaz można znaleźć w Starostwie Powiatowym w Garwolinie). Aby pozyskać środki w maksymalnej wysokości do 70 tys. zł na rok 2010 miasto musi złożyć wniosek o dotację do końca lipca bieżącego roku.  Program oprócz harmonogramu realizacji zawiera też m.in. informacje dotyczące ilości azbestu na terenie Garwolina wynikające z przeprowadzonej w 2008 roku inwentaryzacji. Na terenie miasta jest 445 miejsc występowania azbestu na łączną powierzchnię 77 350 m2 . Najwięcej azbestu jest na budynkach jednorodzinnych i gospodarczych. Kwota 70 tys. zł pozwoli usuwać rocznie ok. 4 tys. m2 pokryć dachowych. A więc na usunięcie wszystkich materiałów azbestowych potrzeba ok. 20 lat.  Średni koszt demontażu, transportu i unieszkodliwienia 1 m2 płyt azbestowych wynosi ok. 18 zł brutto. Program faktycznie zacznie działać dopiero od przyszłego roku po pozyskaniu przez miasto środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta w dniu 01.07.2009 roku

3. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

Na wniosek burmistrza miasta Pana Tadeusza Mikulskiego wprowadzono do budżetu po stronie dochodów  20 tys. zł otrzymane przez miasto z budżetu państwa. Kwota ta po stronie wydatków została przekazana na zakup następujących usług remontowych: 12 860 zł na remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5  oraz 7 140 zł na remont świetlicy – stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 2.

W związku z potrzebą wykonania remontu podwórka stanowiącego własność miasta, zlokalizowanego  pomiędzy budynkami  Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicach Polska 11 i Długa 12 przesunięto na ten cel 42 tys. zł. Przesunięcie nastąpiło ze środków budżetu przeznaczonych na wypłatę odszkodowań związanych z realizacją uchwały scaleniowej na os. Rataja. Całkowity koszt tego remontu wg kosztorysu ma wynieść 53 tys. zł. Brakujące 11 tyś. zł ma pozostać z remontu wjazdu do przedszkola nr 1, na który to remont rada miasta przekazała na poprzedniej sesji 35 tys. zł, a który ma kosztować 24 tys. zł.

Zmiany w budżecie pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta w dniu 29.06.2009 roku.

W punkcie interpelacje i zapytania do burmistrza grupa radnych z inicjatywy radnego Krzysztofa Mianowskiego złożyła interpelację w sprawie zbadania przez Pana Burmistrza możliwości wybudowania kładki na rzece Wildze łączącej drogi serwisowe ciągnące się wzdłuż obwodnicy od ul. Stacyjnej do Sulbin. Dzięki temu połączeniu (koszt kładki to ok. 20 tys. zł) mieszkańcy uzyskaliby możliwość wykorzystywania tych dróg jako rekreacyjnych ścieżek rowerowych.

Michał Rękawek